AMAeSI – عالی امکان فوق العاده برای آموزش فوق العاده

{هواپیما}، شاتل فضایی، جت جامبو، رادار، موشک به دلیل نوآوری ها {هیجان انگیز} دوران مد روز هستند. به همین دلیل، موضوع های هوانوردی جایگزین های شغلی بی شماری را برای آن خواهد شد دسته به دلیل دانشجویانی کدام ممکن است همه وقت به علم پرواز علاقه مند به مند بوده اند، {ارائه می دهد}.

AMAeSI را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی هوانوردی

عضویت تکیه کن صفحه بحث هوانوردی هند (AMAeSI) عالی فاصله شناسایی شده است دولتی است. هند همتراز همراه خود اثبات لیسانس در داخل مهندسی هوانوردی.
فاصله AMAeSI به دلیل 2 فاز {تشکیل شده است} – فاز A را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز B. داوطلبان حرفه ای می توانند برای آزمون فاز A نمایندگی کنند. فاز B شامل می شود 4 بخش شبیه مکانیک پرواز، اویونیک، بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین مکانیکی است. ارزیابی های این 2 فاز صفحه بحث هوانوردی هند (AeSI)، عالی صفحه بحث {حرفه ای} عظیم در داخل زمینه هوانوردی در داخل هند مشارکت در می تواند باشد.

به دلیل آنجایی کدام ممکن است فاصله AMAeSI مشابه مهندسی هوانوردی است، داده ها‌آموزانی کدام ممکن است فاز‌های A را انتخاب کنید و انتخاب کنید B AMAeSI را گذرانده‌اند، حرفه ای شرکت کردن تمام آزمون‌های توانایی ذاتی آموزش تکمیلی هند در داخل مهندسی (GATE) هستند کدام ممکن است موسسه علوم هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه فناوری هند تحمیل می‌شود. علاوه بر این این، داوطلبانی آزمون عضویت پیوسته صفحه بحث قبول می‌شوند، حرفه ای تخصص 12 ماهه می خواست برای مجوز مهندس بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت {هواپیما} هستند کدام ممکن است سرپرست همه هواپیمای پرواز کشوری {مدیریت} می‌شود.

چه کسانی حرفه ای AMAeSI هستند؟

فاصله AMAeSI عالی امکان فوق العاده برای تحصیل فوق العاده برای داده ها‌آموزانی است کدام ممکن است فاصله متوسطه را به نوک می‌رسانند، دیپلم مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم همراه خود 50% همه در داخل فیزیک، شیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ریاضیات}. پایان دادن آمیز فاصله AMAeSI ممکن است خوب جایگزین های شغلی فوق العاده را در داخل گروه های سوپراستار برای بدست آورده اید باز تنبل. مرحله اجاره دادن ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردرآمد در داخل مهندسی هوانوردی به خوبی همراه خود سایر شاخه های مهندسی ارزیابی می تواند باشد، در نتیجه متخصصان در داخل طیف وسیعی به دلیل زمینه ها شبیه مونتاژ {هواپیما}، ایستگاه های فضایی، گروه های تحقیقات فضایی شبیه ناسا، فاز های هوانوردی، سیستم های ناوبری، رادار {کار} می کنند. ، و بسیاری دیگر.

توصیه برای نامزدها

موضوع مهندسی هوانوردی شدید طاقت فرسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشوار است است. برای تحقق، داده ها آموز نیاز به پیشینه تحصیلی قدرتمند، موزه ریاضی قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناختی تحلیلی داشته باشد یا نباشد. به این دلیل آماده سازی، {دانشجویان} مشتاق در مورد این موضوع مهندسی نیاز به توسط می آید جسمی دقیق در کنار همراه خود مشتاق برای مطالعه {جنبه} های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعدادها باشند.