3 سیگنال در داخل شکم کدام ممکن است میگوید قلبتان مسئله دارد


به گزارش همشهری اینترنت، تنگی نفس، واقعاً احساس سنگینی در داخل کابینت سینه، {درد} در داخل بازو هر دو شانه. مردمان میدانند کدام ممکن است نیاز به مراقب این {علائم} سنتی {حمله} قلبی باشند. با این وجود سایر سیگنال‌های مسائل ارتباطی می‌توانند به معنی‌های شگفت‌انگیز مشکلی برای تعیین کنید‌دهی ویژه دوباره کاری شوند.

در داخل یکپارچه به چند سیگنال ای کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این در داخل شکم بروز تدریجی، با این وجود در واقع وجود عارضه ارتباطی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است ردیابی می تواند:

۱- سوزش بالا شکم می‌تواند به معنای ناراحتی قلبی باشد یا نباشد

خیلی به همین دلیل ما همراه خود واقعاً احساس سوزش بالا شکم {داریم} واقعاً احساس سوزش در داخل کابینت سینه هر دو شکم کدام ممکن است گاهی همراه خود رفلکس اسید در کنار است. آیا بسیاری از اجزا می‌توانند باعث سوزش بالا شکم می‌شوند، مربوط به مصرف کردن غذاهای چرب هر دو پرخطر، خوابیدن در داخل مکان‌های انتخاب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن در میان بسیاری وعده‌ها در داخل شبی کدام ممکن است باعث می‌شود اسید در داخل اسباب بازی گوارش تمیز کردن با مری پیدا تدریجی می‌تدریجی. {با این وجود}، واقعاً احساس مشابهی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این باعث بروز مسائل قلبی شخص شود.

«هاروارد هلث» گزارش می‌دهد کدام ممکن است حرکت ناخونی به مرکز می‌کافد باعث {درد} کابینت سینه می‌شود کدام ممکن است خیلی شبیه ناراحتی قابل انتساب به سوء هاضمه است. حقیقت این است، «به همین دلیل بیش به همین دلیل هشت میلیون به اورژانس مراجعه کنید برای {درد} کابینت سینه در داخل سالانه سوزش مقدار بیش از حد از به همین دلیل نیمی به همین دلیل اشیا را تشکیل می‌دهد آن خواهد شد مسائل {واقعی} {بیماری} نادیده گرفته می‌شود». متعاقباً، روش ها می‌توان تمایز بین سوزش شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی قلبی را تجزیه و تحلیل داد؟ صفحه بحث مرکز آمریکا می‌دهد کدام ممکن است {درد} کابینت سینه به همین دلیل {حمله} قلبی «بیش به همین دلیل چند مورد آخر {دقیقه} به اندازه می‌انجامد هر دو به همین دلیل بین می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز می‌گردد». بعلاوه بر این، «می‌تواند مربوط به استرس آزاردهنده، فشردن، پُری هر دو {درد}» واقعاً احساس شود.

۲- ورم ممکن است علاوه بر این همراه خود سلامت مرکز {مرتبط} باشد یا نباشد

ممکن است علاوه بر این به تذکر برسد کدام ممکن است ورم شکم بعد به همین دلیل زیاده روی در داخل مصرف کردن {غذا و نوشیدنی} بیش به همین دلیل بعد به همین دلیل رخ می‌دهد، با این وجود حقیقت این است می‌تواند سیگنال‌ای به همین دلیل نارسایی {بیماری} باشد یا نباشد. نارسایی احتقانی مرکز (CHF) می‌تواند باعث {تجمع} خون در داخل کابینت سینه شود کدام ممکن است سپس به شکم تأثیر می گذارد می‌تدریجی. نتیجه نهایی این انباشت مایعات ممکن است علاوه بر این خوب معده متورم باشد یا نباشد.

روزی کدام ممکن است تورم شکم در کنار همراه خود {علائم} اکنون نیست (به همین دلیل جمله خس خس سینه، تنگی نفس، تورم در داخل پاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ضربان مرکز نامنظم) اتفاق می افتد ممکن است علاوه بر این سیگنال های به همین دلیل نارسایی قلبی باشد یا نباشد. اگر ورم همراه خود هشدار دهنده اکنون نیست رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پشتیبانی بالاتر شد نیاز به به همین دلیل ارائه دهنده خدمات بهداشتی بگیرید. ظریف در دسترس بودن شکم، تب، اقدامات غیر رایج {روده}، هر دو عدم توانایی در داخل مصرف کننده هر دو مصرف کردن علائمی هستند کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این به پشتیبانی شغل‌ای خواستن داشته باشند.

3 نشانه در معده که میگوید قلبتان مشکل دارد

خوب برنامه کاهش وزن مفید برای مرکز می‌تواند به توقف به همین دلیل ورم شکم قابل انتساب به مسائل گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی قلبی پشتیبانی تدریجی. مصرف کننده رضایت بخش آب می‌تواند {در این} زمینه پشتیبانی کننده باشد یا نباشد.

۳- تجزیه و تحلیل مسئله شکم به همین دلیل عارضه قلبی

نمی شود مسئله {بیماری}، مسمومیت غذایی هر دو مشکلی در داخل شکم است؟ به طور معمول است ممکن است علاوه بر این غیر قابل تجزیه و تحلیل به تذکر برسند. تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ می‌تواند در کل {حمله} قلبی به عنوان یک نتیجه به کاهش کار کردن مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا شدن متابولیت‌ها به عنوان یک نتیجه خونرسانی {ناکافی} رخ دهد.

{علائم} یک مسئله بالقوه وجود می‌تواند جای می دهد ناراحتی کابینت سینه، حالت تهوع، سوزش شکم، {درد} شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگیجه باشد یا نباشد، با این وجود {محدود} به آن خواهد شد نمی‌شود. به همین دلیل سوی اکنون نیست، {علائم} یک مسئله گوارشی در داخل شکم هر دو {بیماری}‌های {مرتبط} همراه خود غذای خیلی شبیه مسمومیت غذایی، می‌توانند خیلی شبیه باشند، در نتیجه این مسائل ممکن است علاوه بر این به حالت تهوع، استفراغ، اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزش شکم می‌شوند.

در میان {علائم} ممکن است علاوه بر این آسانتر کردن به همان اندازه تمایز را تجزیه و تحلیل دهید: مسائل مشابه با مرکز در مقابل {بیماری}‌های {مرتبط} همراه خود وعده های غذایی ممکن است علاوه بر این بیحسی هر دو {درد} کابینت سینه باشد یا نباشد کدام ممکن است می‌تواند به بازوها، پاها هر دو ناحیه گردن، فک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلو انشعاب یابد. خواهید داشت همه وقت نیاز به همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی را در پایان ارزیابی کنید هر دو اگر {علائم} دلهره کننده را دنبال کنید تنظیم کنید.

منبع مفید: فرارو / یاهونیوز