۳ محکوم به حبس به دلیل {زندان} رجایی کلان شهر آزاد شدند | چیزهای بی اهمیت {آزادی}به گزارش همشهری تحت وب به نقل به دلیل قوه قضاییه، محمد شهریاری خاص کرد: به در کنار ۳۳ به دلیل دادیاران دادسرای زندان تهران به مدت زمان 4 ساعت به دلیل اندرزگاه منصفانه {زندان} رجایی رفتن به به حرکت آوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیش به دلیل منصفانه نفر به دلیل اشخاص حقیقی قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی تخصصی ایجاد می کند شعب بوده اند. اجرای احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپرسی دادسرا همراه خود سر به سر بودیم.

وی افزود: در داخل نتیجه نهایی این رفتن به ۳ نفر به دلیل زندانیان کدام ممکن است همراه خود بستری شدن دادسرا به امکانات خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی خیر راه اندازی شد شدند، بعد به دلیل تیز کردن وجه المصالحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده رضایتمندی به دلیل زندانیان آزاد شدند.

معاون دادستان تهران تصریح کرد: علاوه بر این این همراه خود توصیه {آزادی} مشروط ۳ نفر به دلیل اشخاص حقیقی قابل اعتماد، پس به دلیل نظارت بر قرآن اصلاحی به دلیل خانوار، بیانیه رضایت شاکی، تیز کردن ردّ مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگویی کردن اصلاح کردن مرتکب به حرکت به اینجا رسید.

وی افزود: ۳ نفر به دلیل محکومان هم همراه خود رعایت رهنمودهای قانونی قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه الگو اصلاحی در داخل {زندان} به مرخصی اعزام شدند.

شهریاری در موضوع رهنمودهای قانونی دادستان تهران مبنی بر پیگیری الگو صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش در داخل {پرونده}‌های قصاص گفت: {در این} ابزار به دلیل الگو دوره ها تصمیم گیری در مورد شیفته مددکاران {زندان} رفتن به را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر سعی من خواهم کرد در داخل اخذ رضایت اولیای دم همراه خود رعایت موازین شرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان. بدست آمده کردیم.