گزارش بنیاد علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش آلمان به همین دلیل تبعات مبارزه مشترک بر {شرایط} سوریهبه گزارش همشهری‌وب مبتنی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل بنیاد علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش آلمان (SWP)، این گزارش مجدد به تبعات نیاز به‌مدت زمان در داخل زمینه تامین ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات {بلند مدت} در داخل محدوده اجزا در داخل سوریه ردیابی شده است.

بخشی به همین دلیل این اتصال در داخل خصوص تبعات می‌توان به گفتن روسیه مبنی بر عدم پتانسیل تامین گندم پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سوریه در داخل دسامبر ۲۰۲۱ شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور است کدام ممکن است ابزار غذایی بین المللی برای تامین کالا اصولاً با استفاده از تامین داروها غذایی تامین می‌شود.

حتی {مناطق} شمال غربی سوریه کدام ممکن است خرس تأثیر می گذارد ترکیه هستند، علاوه بر این ترکیه، فاز مهم ای به همین دلیل گندم شخصی را به همین دلیل روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت تامین می کنند.

همه شما این چیزها را در امتداد طرف گزارش چندین فائو نسبت به خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن داروها غذایی {در این} قلمرو قرار دارد.

در داخل خصوص اصلاحات {بلند مدت} کدام ممکن است حول امتیازات ژئوپلوتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی روی پایین میچرخد ردیابی شده است.

کانونی‌ترین اشیا این گزارش درصدد اشاره دارد به احتمالات تنظیم موقعیت روسیه در داخل سوریه است آن قرار است قلمرو اساساً خرس {تأثیر} قرار می‌گیرد.

در داخل گزارش SWP، محور عمده تحلیل اینجا است کدام ممکن است اگر پوشش خارج از کشور روسیه در داخل نگه داشتن {مناطق} خرس تأثیر می گذارد شوروی سابق است، پس {نباید} سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسا اختلافی در داخل تصمیم گیری میل‌ها را پیش بیاورند.

با این وجود حائز اینجا است کدام ممکن است پیروزی هر دو شکست در داخل مبارزه مبارزه دوست ندارم سوریه، همین الان خطر فوری را به وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات حکومت {مستقر} در داخل کرملین وارد معرفی شده است است.

به همین دلیل طرفی، تحریم‌های مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف بنیه داخل روسیه می‌تواند به همین دلیل نیروهای گاه به گاه کمک تنبل. به همین دلیل این رو روسیه در داخل فشارهای مقرون به صرفه ممکن است علاوه بر این موقعیت شخصی را به همین دلیل حافظ چسبیده به سمتی نه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن {شرایط} بی‌ثباتی برای سقوط به همین دلیل مکان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان ارائه به نه مخالفان در داخل سوریه تنظیم دهد.

نکته بسیار مهم در داخل آن قرار است است کدام ممکن است اگر مبارزه در داخل خوب ملت نه به تعمیق فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویارویی اصولاً ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه پیش برود، تمام تصمیم‌های تصویب شورای ایمنی گروه ملل متحد در داخل خصوص دسترسی {مناطق} جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن پشتیبانی‌های بشر دلپذیر را خرس {تأثیر} قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را خرس {تأثیر} قرار دهد. وتوی روسیه ملغی شود.

به همین دلیل طرفی نه توافق‌ها برای اداره کردن مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} {حمله} اثیری به مواضع داعش را خرس {تأثیر} قرار می‌دهد. این مورد نیز توسط می آید تهدید رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید قوای داعش در داخل مناطقی به همین دلیل سوریه، حائز حیاتی است.

نکته آخرین سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به صرفه ملت است کدام ممکن است حتی ممکن است علاوه بر این در میان بسیاری متحدان حاضر در داخل رقبا های تهاجمی راه اندازی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این علت یکی دیگر {برای تغییر} موقعیت روسیه در هدف پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سوریه بود.

چرا کدام ممکن است روسیه نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتفاع شخصی را در داخل بلند مدت سوریه مستعد ابتلا به را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر خواهد کرد.