کپسول مناسب فایزر مجوز گروه بهداشت جهان را خریداری شده کردبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به گزارش ایسنا، ایندین نیوز در داخل گزارش اخیر شخصی معرفی شده است است، گروه بهداشت جهان (WHO) معرفی شد کپسول ضد ویروس کووید ۱۹ پکسلووید(Paxlovid) فایزر را برای مبتلایان عذاب توسط مسائل خفیف‌تر این {بیماری} کدام ممکن است مستعد قرار دارد. بالای تختی شدن در داخل بیمارستان هستند، به کارآمد می‌تنبل.

داروهای ضدویروسی خوراکی فایزر (مختلط به همین دلیل کپسول های نیروماترولویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریتوناویر) برای مبتلایان عذاب توسط کووید ۱۹ تخصصی ایجاد می کند معرض بهترینها قرار ربودن به {بیماری} از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری در داخل بیمارستان هستند، معادل مبتلایان واکسینه نشده، مسن هر دو عذاب توسط سیستم سرکوب امنیت به کارآمد از حداکثر. می تواند.

کارآمد این گروه بر مقدمه دانش های اخیر به همین دلیل ۲ کارآزمایی ناخواسته سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شده شامل می شود ۳۰۷۸ ناخوشایند است. دانش‌ها آرم می‌دهند کدام ممکن است بستری شدن در داخل بیمارستان آرزو می کنند این {درمان} به همان اندازه ۸۵ شانس به کاهش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل گروه پرخطر (بیش به همین دلیل ۱۰ شانس تهدید بستری شدن در داخل بیمارستان) به معنای ۸۴ بستری خیلی کمتر در داخل {هر} ۱۰۰۰ ناخوشایند است.

این گروه سریع می‌تنبل فایزر هزینه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری آن خواهد شد را {شفاف}‌تر تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع جغرافیایی مجوزهای شخصی را همراه خود سند اختراع داروهای تجویز شده بهبود می‌دهد به همان اندازه تولیدکننده‌های ژنتیک اصولاً تأمین درمان را تحریک کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را به زودی‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هزینه‌های قیمت مناسب در داخل اختیار قرار دهند.

گروه بهداشت جهان این درمان را در مقابل رمدسیویر، کپسول مولنوپیراویر مرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین آنتی‌بادی‌های مونوکلونال کارآمد کرده است.

مبتلایان نیاز به خوردن کپسول های پکسلوید شخصی را در داخل عرض 5 روز پس به همین دلیل برخاستن {علائم} برخاستن کنند.

ممکن است همچنین گروه بهداشت کارآمد شخصی را با توجه به رمدسیویر، داروی ضد ویروسی اکنون نیست {بیماری} کوید نی به‌روزرسانی کرده است.

پیش به همین دلیل این گروه بهداشت جهان به همین دلیل رمدسیویر را در داخل کل شما مبتلایان کووید با بیرون توجه داشتن به عمق {بیماری} سریع نکرده بود در نتیجه مجموع شواهد در داخل آن خواهد شد زمان تاثیر کمی فقط بر نابودی‌ومیر می‌داد هر دو هیچ تاثیری {نداشت}. پس به همین دلیل تخلیه دانش‌های اخیر به همین دلیل خوب کارآزمایی علمی تخصصی ایجاد می کند نتیجه نهایی پذیرش در داخل بیمارستان است، گروه بهداشت جهان کارآمد تمیز کردن با روز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} به همین دلیل رمدسیویر در داخل مبتلایان عذاب توسط کووید خفیف هر دو {متوسط} ​​کدام ممکن است مستعد بالای بستری هستند، استفاده بیشتر از می‌شود. سریع می تنبل.