کارهایی کدام ممکن است یک نگهبان وقتی حوصله اش اوج {می رود} احتمالاً مشارکت در دهد

{کار} شناخته شده به عنوان نگهبان معمولاً به معنای روبرو شدن هر دو {بیدار} {ماندن} در یک واحد قلب تصمیم در کل شیفت در یک روز واحد قبرستان است. زمان‌های به به نظر می رسد بی‌بالا به دلیل {کار} افتادگی با بیرون حادثه هر دو با بیرون {کار} در پایان می‌تواند یکنواخت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه در کسالت هر دو خستگی شود. به دلیل آنجایی کدام ممکن است فرآیند غالب پرسنل امنیتی دفاع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر اشخاص حقیقی هر دو اموال است، نیاز به مراقب باشند ورزش هر دو علاقه کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی در داخل آن قرار است مکان تداخل داشته باشد یا نباشد هر دو حواس را به دلیل آن قرار است منحرف تدریجی، خودداری کنند. با این وجود، تعدادی از کارهای {مفید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است یک نگهبان احتمالاً مشارکت در دهد به همان اندازه یک اصلاح تخلیه کننده را اقامت تدریجی.

به {حرکت} شخصی با آن همراه باشید: {حرکت} کردن، گردش خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست حفظ مرحله قدرت برای هوشیاری هم توسط می آید بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم توسط می آید روانشناختی کلیدی است. راه رفتن به ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب در داخل قلمرو اختصاص داده شده است همه وقت یک امکان است، اگرچه معمولاً این احتمالاً به بعد چند مورد آخر یارد یعنی داشته باشد یا نباشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نگهبان در داخل {یک فروشگاه}، خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} هر دو وضعیت پایه مشغول باشد یا نباشد، احتمالاً بخشی به دلیل زمانی کدام ممکن است ممکن است این {کار} را مشارکت در می دهند شامل می شود “ورود به ارائه” است کدام ممکن است احتمالاً به معنای یک گشت و گذار استراتژیک در داخل قلمرو ای باشد یا نباشد جاری گشت زنی هستند. این سیستم سنتی معمولاً در داخل زمان‌های خاصی در کل یک شیفت مشارکت در می‌شود. به دلیل رئیس شخصی بخواهید انواع دورها را بهبود دهد هر دو پست های بررسی کردن خواهید داشت را در داخل قلمروی ناشناخته انتشار دهد. یک کوهنوردی غیر معمولی اکنون نیست در داخل ساعات شلوغ بعدازظهر تا حدودی تغییرات را در داخل روز کاری به ارمغان می آورد.

عضله بسازید: فقط در موردً تمام محافظان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظان نیاز به توسط می آید جسمی دقیق باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع قدرتمند شخصی را نگه داشتن کنند. اگرچه مرحله {کار} جسمی بر ایده تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای کارفرمایان کاملاً متفاوت است، با این وجود اکثر متخصصان این شغل به اعمال سلامتی یکپارچه می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال تمرین به طور منظم شخصی را به جای قرار می دهند. شل شدن در داخل دفتر فرصتی باور نکردنی برای تجدید قوای روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی همراه خود مشارکت در یک سری اقدامات فشاری، جهش همراه خود لاستیک، کشش و حتی بهره مندی از دیوار برای روال تمرین مقاومتی است.

بشنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاموز: نگهبانان امنیتی نیاز به آنچه را اطرافشان می‌گذرد بشنوند، متعاقباً هدفون هر دو موسیقی همراه خود صدای بلند ممنوع است، با این وجود برای خدمه‌های {میز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران قلب تصمیم، یک رادیو کودک هر دو منتشر شده‌کننده MP3 همراه خود صدای کم‌شده می‌تواند به خوبی برای استفاده. تحریک مراقبت از یک ذهنیت هدفمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان شده اگر تایید شده باشد یا نباشد، یک منتشر شده کننده MP3 هر دو یک سمعک بدون صدای در یک واحد گوش احتمالاً علاقه های سبکی را {در حالی که} باقی مانده است بر روی {کار} مشارکت در می دهید، فراهم تدریجی.

معامله بسته به مکان، یک هر دو چند مورد آخر مورد به دلیل ورزش های فوق ممکن است به طور اضافی برای مکان های انتخاب شده دقیق باشد یا نباشد هر دو نباشد. این مفهوم خوبی است کدام ممکن است نگهبانان در گذشته به دلیل پرداختن {به هر} اوقات فراغت کدام ممکن است فرآیند غالب ممکن است نباید باشد، با اشاره به پروتکل نمایندگی پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط کنند.