چیزهای بی اهمیت سفرگر ویژه گروه ملل در داخل امور تحریم ها به ایرانبه گزارش همشهری‌وب مبتنی بر به نقل به همین دلیل ایسنا، محل کار حقوق بشر گروه ملل به {تازگی} همراه خود تخلیه اطلاعیه‌ای کدام ممکن است روی سایت این نهاد بین‌المللی قرار گرفته، گفتن کرده است کدام ممکن است علینا دوهان گزارشگر ویژه گروه ملل در داخل امور تحریم‌های قهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکجانبه پیش فرض در داخل روزهای آتی به شیوع بپیوندد. ایران بازدید تنبل.

{در این} اطلاعیه دانستن درباره بازدید دختر دوهان آمده است کدام ممکن است وی برای انباشت داده ها کف دست اول دانستن درباره نحوه تأثیرگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تأثیرگذاری یکجانبه با توجه به حقوق بشر در داخل ایران این بازدید را مشارکت در خواهد داد.

ممکن است همچنین {در این} اطلاعیه عنوان شده است کدام ممکن است این گزارش ویژه گروه ملل در داخل حرکت بازدید شخصی همراه خود افسران ایرانی جلب رضایت خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدارهایی نیز همراه خود نمایندگان گروه ملل، سایر گروه های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو، مراکز اقتصادی در سراسر جهان، نهادهای بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق نمایندگان گروه فراهم کردن می تواند. دیپلماتیک حاضر در داخل ایران می تواند داشته باشد.

در داخل یکپارچه اطلاعیه محل کار حقوق بشر گروه ملل آمده است کدام ممکن است علینا دوهان در داخل بازدید شخصی به ایران همراه خود نهادهای خصوصی خصوصی، به‌ویژه آن قرار است‌هایی کدام ممکن است ورزش‌های اقتصادی بر این تحریم‌ها {تأثیر} می‌گذارند، دیدار خواهند کرد.

بنابر این گزارش، دختر علینا دوهان پیش فرض ترکیبی‌آوری تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتایج} بازدید تمیز کردن با ایران، در داخل کپک منصفانه گزارش مجدد به پنجاه‌ویکمین شورای حقوق بشر گروه ملل سپتامبر ۲۰۲۲ برگزار می‌شود، فراهم کردن دهد.

بازدید گزارشگر ویژه گروه ملل در داخل امور تحریم‌های قهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکجانبه پیش فرض در داخل روزهای ۷ الی ۱۸ ماه مه ( 17 به همان اندازه 28 اردیبهشت)مشارکت در شود.