{پاسخ} رئیس پلیس راهور به عادی: به‌جای فرافکنی {وظایف} شخصی را مشارکت در دهیدبه گزارش همشهری وب مبتنی بر، هادیانفر اظهار داشت: همواره بر ایده گزارش‌های میدانی افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی‌های ناجا، اسبابک ها را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه مرحله تعمیر نقص پیگیری کرده‌ایم. مکاتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها تمام پیگیری‌های پلیس برای وارد شدن خودروهای ناایمن به بزرگراه‌های ملت قابل دستیابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران خوب سالم تر است غیر از فرافکنی به داده ها {در این} زمینه مراجعه کنند.