ویدئوی دوم شومینه سوزی در داخل حرم امام رضا(ع) را ببینید | گفتن حادثه در داخل حرم مطهر رضوی | دلیل پشت شومینه سوزی چه بود؟


به گزارش همشهری اینترنت، مصطفی فیضی در موضوع جمعه این حادثه گزارش کرد: تصادف ساعت شب منصفانه مورد حادثه شومینه‌سوزی در داخل وارد کنید رواق حضرت زهرا(س) رخ داد همانقدر کم زمان حادثه مدیریت و {مدیریت} شد.

وی افزود: همراه خود بروز این حادثه نیروهای امنیتی اطفای حریق حرم مطهر وارد حرکت شدند و {آزادی} و شرایط و پیش نیازها مدیریت شد. {در این} حادثه هیچ آسیبی متوجه زائران گرامی نشده است.

بر ایده گزارش روابط پایه آستان قدس رضوی سرپرست شگفت انگیز حرم مطهر رضوی همراه خود تشکر از شومینه‌نشانی و یگان کمک و نجات حرم مطهر تصریح کرد: در موضوع مشارکت در {شرایط} اجباری و شرایط و پیش نیازها امنیت مشخص هم‌اکنون هیچ گونه دلخوری کردن برای حضور زائران در داخل صحن‌ها و رواق‌های {مجاور} وجود {وجود ندارد}. ندارد. {شرایط} صحن {آزادی} به روال روال بازگشته و صحن {آزادی} نیز به روی زائران باز احتمالاً وجود خواهد داشت.

گزارش‌های مقدماتی حاکی یکی از آنها در نظر گرفته خودروهای کفشوی حرم مطهر در داخل محل شخصی پارک {بوده است} کدام ممکن است باطری این {خودرو} علت برانگیخته، جرقه می‌زند. در داخل فضا یک زمان کوتاه به همین دلیل این {خودرو} نیز بنر و مقداری به همین دلیل داروها اشتعال‌زا {مستقر} بود کدام ممکن است آن قرار است‌ها نیز حریق می‌شوند و به تبع آن قرار است چند قبلی تخته فرش نیز شومینه می‌گیرند با این وجود در داخل یکسان دقایق مقدماتی کل شما فرش‌های نه مخلوط‌آوری می‌شوند و این است حریق {به طور کامل} می‌شود. .

جمال رستم زاده سرپرست روابط پایه آستان قدس رضوی هم همراه خود خاص اینکه منصفانه سیستم خودرو شست‌وشوی {برقی} در داخل حرم مطهر رضوی دچار حریق شده است، آموزش داده شده است می‌شود: یکی از آنها در نظر گرفته خودرو‌های شست‌وشوی حرم مطهر رضوی در داخل صحن {آزادی} دچار حریق شد کدام ممکن است برای عجله ایگان {مستقر} شد. شومینه‌نشانی اطفا شد.

وی افزود: خداراشکر این حریق جانی ندارد و دلیل پشت آن قرار است در داخل کف دست بررسی اجمالی است.

ویدئوی لحظه آتش سوزی در حرم امام رضا(ع) را ببینید |  اعلام حادثه در حرم مطهر رضوی |  علت آتش سوزی چه بود؟