وقتی صدای سوت قطار می‌آید، بند دل اهالی پاره می‌شود


همشهری وب مبتنی بر – مریم قاسمی: جاده آهن به دلیل چند قبلی دهه گذشته پیش در داخل {حاشیه} جنوب غربی کلان شهر و کلانشهر در این زمان واقع شده است و به دلیل قضای روزگار به دلیل ۴ جهان ۱۶،۱۷،۱۸،۱۹ می‌گذرد و طی مسیری در داخل محدوده حریم آن قرار است شکسته نشده می‌یابد. صدای رعب‌آور و خطری کمین است و هر کدام دوم به دلیل بیخ گوش اهالی می‌گذرد تنها واقعی معضل حرکت این قطارها به دلیل میان احساس مسکونی نباید باشد. ریل آهن و حریم عریض آن قرار است، محله‌ها و معابر مجاورش را طی مسیری {طولانی} به دلیل منفصل می‌سازد، {شرایط} اجتماعی نامطلوبی در داخل اطرافش تعیین کنید می‌دهد و احتمالاً بتوان به دلیل خوب چشم انداز ذکر شد، بر کل شما شئون اقامت شهروندی در داخل محله‌های همسایه‌اش سایه می‌افکند.

وقتی صدای سوت قطار می‌آید، بند دل اهالی پاره می‌شود

جاده تهران ـ جنوب (اهواز و خرمشهر) به دلیل زیرگذر نعمت‌آباد در داخل ضلع جنوبشرقی وارد جهان ۱۸ می‌شود و پس به دلیل گذر به دلیل محله‌های ولیعصر(عج) جنوبی، کوی زاهدی، اسلام‌آباد و ارگ اسماعیل‌آباد (محله شهید رجایی) در داخل مسیری حدود ۵ کیلومتر به موازات بزرگراه ساوه به چهاردانگه در داخل حریم جهان ۱۸ می‌رسد.

جنگ از طریق ۵۰ قطار باری و مسافربری در داخل در یک روز واحد‌روز به دلیل ریل آهن تهران ـ جنوب در داخل نیمه شمالی محله صادقیه کام آهالی را به دلیل سکونت {در این} محله کودک تلخ کرده است. حریم راهی که در آن‌آهن در داخل نیمه شمالی همراه خود دیواره‌های بتونی و در داخل نیمه جنوبی همراه خود توری فلزی دین‌سازی شده، با این وجود این سپر فشرده نباید باشد و در داخل فاز‌های مختلف به دلیل مسیرهای ریل آهن‌هایی برای حرکت و دسترسی پیاده محل به گذرگاه‌ها ممکن است وجود داشته باشد.

همین ورود‌های {محدود}، حادثه‌سازند و آن قرار است‌طور کدام ممکن است صابری هم‌محله‌ای ۶۲ساله می‌گوید، سالانه کمتر از ۱۰ مجروح و حتی بر جا می‌گذارد. اواز ۵۰ 12 ماه پیش در داخل جاده شهید غفاری محله صادقیه سکونت دارد و دانستن درباره همجواری همراه خود ریل راهی که در آن‌آهن منطقی سازی می‌دهد: «عصر و روز اوقات فراغت {نداریم}. صدای گذر قطار آنقدر بلند است کدام ممکن است حتی در داخل سوی نه محله نیز شنیده می‌شود. اهالی برای موفقیت در محله به دلیل نیمه شمالی {راهی} جز جنگ از طریق روی ریل نباید باشد. برای دسترسی سواره نیز به ساده خوب {زیر} {در این} حوالی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به آن قرار است همراه خود پای کوهنوردی است. جدا از آن قرار است، گذر ابران به دلیل زیرگذر نیز کم‌خطرتر به دلیل جنگ از طریق روی ریل آهن نباید باشد. چون خودروها و سیکلت‌ها در داخل سراشیبی پرخطر {سرعت} می‌گیرند و ممکن است علاوه بر این موتورها به دلیل مدیریت بیرون شوند. همراه خود این {شرایط} هیچ {مسیر} حفاظت برای گذر عابران پیاده و موفقیت در اهالی به محل سکونتشان به دلیل نیمه شمالی {وجود ندارد} و ممکن است کمتر از خوب پل اثیری {در این} محدوده راه اندازی شود.»

وقتی صدای سوت قطار می‌آید، بند دل اهالی پاره می‌شود

گویا 12 ماه‌های در گذشته به دلیل راه اندازی خوب پل اثیری اوج جاده شهید غفاری برای جنگ از طریق جاده‌های شهید ابراهیم زقر و ۲۰ متری مهر در داخل دو جاده آهن به مرحله‌ای رسید، با این وجود قابل انتساب به اینکه الهام‌های پل اثیری {مسیر} {حرکت} خودروها به دلیل جاده شهید زقر را نماد می‌دهد. را مسدود می‌توسعه، اهالی به دلیل این {کار} معتدل کردند. حالا قرار است به آنها بروند خواهان راه اندازی پل اثیری در داخل نزدیکی زیرگذر هستند کدام ممکن است خیلی همه چیز دوباره در اطراف هستند، با این وجود پتانسیل گذر ایمن برای عابران را فراهم می‌آورد.

منصوری همراه خود مقوله ای اینکه روز به روز بیش به دلیل ۵۰۰ نفر به دلیل روی ریل آهن می‌گذرند می‌افزاید: «روزانه و هر کدام عصر شاهد {تجمع} معتادان در داخل حریم راهی که در آن‌آهن هستیم. نداشتن روشنایی نیز بر مسائل می‌افزاید و هم جنگ از طریق روی ریل آهن را خطرساز می‌تدریجی و هم ایمنی اجتماعی را به دلیل بین می‌برد. متأسفانه در داخل حوالی راهی که در آن‌آهن خانه شکنی و زورگیری به دلیل اهالی رواج دارد و ً شبها در داخل محله‌های فراگیر جاده جنگ از طریق ایمن میسر نباید باشد.»

مرادی‌فر، ساکن نعمت‌آباد، می‌گوید: «حضور و صنوبر کارتن‌خواب‌ها، معتادان و ظاهر شد‌گردها در داخل حریم راهی که در آن‌آهن به محله‌های روال برای تبدیل شدن است. مسائل حریم راهی که در آن‌آهن در داخل آن قرار است باقی نمی‌ماند و به سایر نیمه‌های محله نیز می‌رسد. مناسبت‌ای به دلیل این جاده‌های در دید خرابه‌ای ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است معتادان و کارتن‌خواب‌ها به در کنار خانوار‌شان در داخل آن قرار است اتراق می‌کنند. شبها همونجا شومینه زنده می کنند و می خوابند.»

او کدام ممکن است ۵۰ 12 ماه به دلیل عمر ۶۲ساله‌اش را {در این} محله گذراند حرف آخرش اینجا است: «نیاز به برای این مورد چاره‌ای اندیشیده شود. اوقات فراغت و ایمنی اجتماعی حق ساکنان است. جنگ از طریق قطارها به دلیل این نیمه 9‌تنها واقعی هیچ فایده‌ای برای ساکنان ندارد، کاملا اشکال از مسائل را برای پایین اوج هم می‌تدریجی. بدترین آن قرار است هم نداشتن ایمنی جانی است. در داخل 12 ماه‌های جدیدترین خوب جاده ریلی نه نیز به مسیرهای جاده تهران در داخل جنوب اضافه می‌شود کدام ممکن است به اصطلاح قوز نخست قوز می‌شود.»

وقتی صدای سوت قطار می‌آید، بند دل اهالی پاره می‌شود

جذب کشنده ای واگن‌ها برای کودک‌ها!

جذب های حرکت واگن ها به دلیل روی ریل آهنی برای جوانان قرار است به آنها بروند را در داخل حریم آن قرار است می کشاند. حدس زدن اینکه چه وقت قطاری در داخل جاری نزدیک کردن است و چه وقت به محله می‌رسد، دیدن دیدن، {گذاشتن} پول نقد روی ریل به همان اندازه پس به دلیل جنگ از طریق قطار پرس شود و… علاقه‌هایی هستند کدام ممکن است جوانان و جوانان ساکن در داخل فراگیر جاده آهن همراه خود آن قرار است شناخته شده هستند. و گویا باقی مانده است هم طرفدار دارد.

پاشایی نزدیک به این نکته، به دلیل دلخوری کردن و دلشوره کاملاً اهالیدر مورد سلامت و حفاظت فرزندانشان خبر می‌دهد و می‌گوید: «تعداد اندکی به دلیل محصلان محله صادقیه به دانشکده ها واقع در داخل محله ولی‌عصر(عج) می‌توسعه و هنگام رفت و آمد به دلیل روی ریل می‌گذرند. عظیم‌ترها مدام به دیگران دانستن درباره {خطرات} جاده تذکر می‌دهند، با این وجود همه وقت در داخل کمین رخ داده است است. در میان اهالی می‌گویند پس به دلیل پایان دادن ساختار زیرگذر جاده آهن تهران‌ ـ تبریز این ریل نیز به دلیل زیرزمین بگذرد، با این وجود این خبر مطمئن نشده و گویا امیدی به برچیدن این {مسیر} {وجود ندارد}.»

او سپر غیر معمول به دلیل حریم راهی که در آن‌آهن را علت عمده بروز می‌داند و می‌افزاید: «همراه خود اضافه شدن مسیرهای اخیر مسیرهای نه حرکت نه امیدی به زیرزمینی آن قرار است نباید باشد، با این وجود {درست است} کدام ممکن است کمتر از دیوارکشی فشرده شود و هیچ رهگذری نمی‌تواند به دلیل این جاده حرکت تدریجی. بگذرد. ولی عدم دسترسی جاده آهن برای ساکنان به دسترسی معابر محله است. حتی تصور این مورد برای اهالی است و می‌دهند ادامه وجود جدا تهدید و حادثه را تحمل کنند، با این وجود {مسیر} گذر {هر} روزشان مسدود نمی‌شود. در میان اهالی برای خریدهای روز به روز، جابجایی به مرکز اداری هر دو دانشگاه، دسترسی پتانسیل ها ارائه دهندگان فرهنگسرای خاتم(ص) و… به دلیل روی ریل می‌گذرند.»

وقتی صدای سوت قطار می‌آید، بند دل اهالی پاره می‌شود

عس، دانستن درباره مسائل گذرگاه‌ها به دلیل محل سکونتش می‌گوید: «جدا از صدای گوشخراش حرکت واگن‌ها، بروز تصادفات، برداشتن مسیرهای ورود، {تجمع} معتادان و مغازه ها چرخ دنده مخدر به مسائل به طور منظم اهالی دوباره کاری می‌شود. چند قبلی زیرگذر کدام ممکن است برای ورود افراد به محله‌های همجوار ممکن است وجود داشته باشد بر وخامت مکان اجتماعی محله‌های فراگیر جاده راهی که در آن‌آهن اضافه شده است. این زیرگذرهای کودک و باریکند و به ساده خودروهای شخصی شده آن قرار است هم به نوبت می‌توانند به دلیل آن قرار است حرکت کنند.»

توسط می آید {مدیریت} شهرداری، {مرتبط} همراه خود جنگ از طریق راهی که در آن‌آهن به دلیل {مناطق} مسکونی و مسائل قابل انتساب به آن قرار است به ۲ دسته می‌شود. یک دسته اجتماعی بخش اختیارات شهرداری جهان و نواحی است و دسته‌ای نه به دلیل قرار است به آنها بروند است کدام ممکن است به تدوین و اجرای قرار است به آنها بروند به توافق و تعیین‌سازی فرامنطقه‌های خواستن دارند. حریم جاده آهن نیاز به به صورت فشرده سپر شود. جدا از آن قرار است می توانم همراه خود راه اندازی دیوارهای عایق صوت، {شرایط} بهتری برای سکونت اهالی باعث. بیان نشده {نماند} {مرتبط} همراه خود حریم راهی که در آن‌آهن بر اداره وزارت راهی که در آن و ترابری است.