وضعیت امور استخدام مسکن {در این} ۶ استان وخیم است | لرستان رکورددار شد


به گزارش همشهری تحت وب، بررسی اجمالی آمارهای مناسب نماد می‌دهد معمول هزینه مسکن {مناطق} شهر در داخل اسفند ۱۴۰۰ فقط در موردً ۷۸۰ شانس افزایش یافته به دلیل فروردین ۱۳۹۵ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده روایت قلب آمار ایران به دلیل پیشرفت ۱۸۰ درصدی شاخص استخدام‌بها {در این} {بازه زمانی} مشکل‌برانگیز به‌تذکر می‌رسد؛ با این وجود فارغ به دلیل میزان پیشرفت استخدام‌بهای مسکن، نقشه جغرافیایی بهبود این شاخص نیز تأمل‌برانگیز است.

طبق داده ها قلب آمار ایران، {در این} {بازه زمانی} ۵ ساله، مستأجران {مناطق} شهر استان لرستان تورم ۲۸۸ درصدی را تخصص کرده‌اند کدام ممکن است بهترینها رقم محسوب می‌شود درحالی‌کدام ممکن است تورم تخصص شده مستأجران شهرنشین {مناطق} استان خراسان رضوی به دلیل ۸۵درصد فراتر نرفته است.

تورم جیر جیر استخدام در داخل زمستان ۱۴۰۰

آمارهای مشابه با {بازار} مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدام در داخل ایران به‌{واسطه} نبود داده ها {شفاف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد بهره مندی از مزایای رویکرد‌های آماری مناسبت‌گیری، گاهی همراه خود واقعیت واقعی‌های ملموس {بازار} اختلاف دارد. با این وجود قلب آمار ایران در داخل گزارش‌های {بازار} استخدام، اطلاعاتی نیز به دلیل قراردادهای استخدام تمدید شده فراهم کردن می‌دهد کدام ممکن است به‌{واسطه} پرونده در داخل سامانه {املاک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات، همراه خود واقعیت واقعی رویداد بیشتری دارد.

طبق ادعا این قلب در داخل زمستان 12 ماه قبلی، هرچند شاخص استخدام‌بهای مسکن شهر در داخل کل شما ملت به ساده ۲۸.۱درصد نسبت به زمستان 12 ماه در گذشته بهبود داشته؛ با این وجود {متوسط} اصلاحات استخدام‌بهای مسکن خانوارهایی کدام ممکن است تمدید قرارداد داشته‌اند به ۵۰.۹درصد رسیده است.

به‌عبارت‌نه، تورم استخدام‌بهای مسکن شهر در داخل فاز مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده شده این {بازار} ۲۲.۸ واحد شانس به دلیل معمول تورم {بازار} افزایش یافته {بوده است}. نکته تأمل‌برانگیزتر اینکه بررسی اجمالی تورم سطح‌به‌سطح قراردادهای استخدام تمدیدی به دلیل {پاییز} ۹۷ به همان اندازه زمستان ۱۴۰۰ نماد می‌دهد {در این} {بازه زمانی}، بهترینها رقم تورم سطح‌به‌سطح به زمستان ۱۴۰۰ اختصاص داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوارهایی تخصصی ایجاد می کند این فصل قرارداد استخدام شخصی را تمدید کرده‌اند به‌طور معمول مجبور شده‌اند مراقبت از مسکن استیجاری شخصی، ۵۰.۹درصد قیمت بیشتری نسبت به زمستان ۱۳۹۹ بپردازند.

براساس گزارش قلب آمار ایران، شاخص تورم قراردادهای استخدام تمدیدی به دلیل {پاییز} ۱۳۹۶تا زمستان ۱۴۰۰معادل ۲۴۳درصد پیشرفت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ً قیمت این دسته به دلیل مستأجران بیش به دلیل ۳.۴برابر شده است.

تورم استانی {بازار} استخدام

بررسی اجمالی اختلاف فصلی {بازار} استخدام به تفکیک استان نماد می‌دهد: در داخل زمستان 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حالی‌کدام ممکن است معمول تورم فصلی {بازار} استخدام در داخل ملت مشابه ۶.۴درصد برآورد شده، تورم استخدام در داخل {مناطق} شهر استان یزد به  ۸.۶درصد رسیده کدام ممکن است بهترینها رکورد محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این قیمت استخدام‌نشینان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به ساده ۱.۵درصد بهبود یافته کدام ممکن است زیرین‌ترین رکورد در داخل فصل زمستان ۱۴۰۰ است.

خواهد شد رصد اصلاحات شاخص هزینه استخدام‌بها در داخل فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل درست مثل 12 ماه در گذشته حاکی به دلیل اینجا است تخصصی ایجاد می کند زمستان قبلی، تورم سطح‌به‌سطح شاخص استخدام‌بهای {مناطق} شهر در داخل کل شما ملت مشابه ۲۸.۱درصد بوده درحالی‌کدام ممکن است استخدام‌نشینان {مناطق} شهر استان لرستان در داخل همین فصل همراه خود تورم ۴۰درصدی نسبت به فصل درست مثل 12 ماه در گذشته مواجه بوده‌اند کدام ممکن است احتمالاً بیشترین قیمت تورم سطح‌به‌سطح محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این همانقدر کم قیمت تورم سطح‌به‌سطح مشابه با استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان بوده کدام ممکن است ۱۱.۸درصد برآورد شده است.

به‌عبارتی در داخل فصل زمستان ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درحالی‌کدام ممکن است معمول قیمت مستأجران ملت نسبت به زمستان ۱۳۹۹معادل ۲۸.۱درصد بهبود پیدا کرده، خانوارهای استان لرستان به‌طور {متوسط} ۱۱.۹واحد شانس اصولاً به دلیل معمول کل شما ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوارهای استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، به‌طور {متوسط} ۱۶.۳واحد شانس خیلی کمتر به دلیل معمول کل شما ملت در داخل فاز استخدام‌بهای مسکن قیمت کرده‌اند.

رکوردداران قیمت استخدام

مسکن همراه خود سهم ۳۳تا ۳۵درصدی در داخل سبد قیمت خانوارهای شهر، مطمئناً یکی بسیار مهم‌ترین عواملی است کدام ممکن است اصلاحات آن قرار است می‌تواند کیفیت بالا اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله معیشت خانوارها را دستخوش اصلاح تدریجی.

براساس گزارش قلب آمار ایران، شاخص قیمت استخدام‌بهای مسکن شهر در داخل کل شما ملت به دلیل ابتدای 12 ماه ۱۳۹۵(12 ماه موزه =۱۰۰) به همان اندازه انتهای 12 ماه ۱۴۰۰تقریباً ۱۸۰درصد پیشرفت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی رقم ۲۷۹.۷واحد ایستاده است. در واقع این رقم، معمول اصلاحات هزینه استخدام در داخل کل شما {مناطق} شهر ملت را نماد می‌دهد و شرایط و پیش نیازها در داخل ۶ استان به‌مراتب وخیم‌تر به دلیل معمول ملت {بوده است}.

واکاوی دانش‌های قلب آمار حاکی به دلیل اینجا است کدام ممکن است قیمت استخدام در داخل استان لرستان {در این} {بازه زمانی} ۵ساله ۲۸۸درصد پیشرفت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد بهترینها تورم {بازار} استخدام ملت {در این} {بازه زمانی} را به دلیل آن قرار است شخصی کرده است.

این در داخل حالی است تخصصی ایجاد می کند همین فاصله روزی ۵ساله، کل شما تورم شاخص استخدام در داخل استان خراسان رضوی به ساده ۸۵درصد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد همانقدر کم گرانی استخدام به این استان تعلق گرفته است.

براساس داده ها قلب آمار ایران، در داخل ۵ 12 ماه منتهی به زمستان ۱۴۰۰، تورم تجمیعی {بازار} استخدام مسکن در داخل استان‌های لرستان، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، تهران، ایلام، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز افزایش یافته به دلیل معمول ملت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ استان نه تورم کمتری را تخصص کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای کدام ممکن است استان‌های خراسان رضوی، سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس، شاهد تورم ۸۵تا ۱۰۰درصدی {بازار} استخدام به دلیل ابتدای 12 ماه ۱۳۹۵تا زمستان ۱۴۰۰ بوده‌اند.

وضعیت اجاره مسکن در این ۶ استان وخیم است | لرستان رکورددار شد