ورود به اسکناس‌ بین المللی به ملت معاف به همین دلیل مالیات شد


به گزارش همشهری اینترنت به نقل به همین دلیل ایسنا، داوود منظور در داخل بخشنامه‌ای به ادارات همه مالیاتی مصوبه نهادهای قابل احترام ذی‌ربط مبنی بر معافیت مالیاتی واردات پول خارجی اعم به همین دلیل اسکناس هر دو حواله به همین دلیل مبادی گمرکات دولت به ملت را ابلاغ کرد.

بر این مقدمه، هر کس حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی می‌تواند همراه خود اظهار پول خارجی در داخل گمرکات وارد کنید، {به هر} میزان اسکناس پول خارجی به ملت وارد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه، وزارت سیستم اقتصادی مکلف شده به همان اندازه ترتیبی متعهد شدن تنبل به همان اندازه واردات پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکناس بین المللی به ملت تسهیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان این بخش دلخوری کردن بابت مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکاوی منشا سرمایه آن خواهد شد نداشته باشند.

ورود اسکناس‌ خارجی به کشور معاف از مالیات شد