واژه «اسکناس» از کجا به زبان فارسی وارد شد؟به گزارش همشهری آنلاین، «یک فنجان واژه‌شناسی» سلسله یادداشت‌هایی است که به کالبدشکافیِ برخی از واژه‌های رایج در فارسی می‌پردازد و چند و چون پیدایش و تحول آن‌ها را می‌کاود. این یادداشت‌ها را بهروز صفرزاده، از اعضای هیئت مؤلفان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، نوشته و هر هفته یکی از آن‌ها در وب‌گاه و شبکه‌های اجتماعی مؤسسه لغت‌نامه دهخدا منتشر می‌شود.

او درباره واژه اسکناس نوشته است:

«اسکناس، تغییریافته واژه روسیِ «آسیگناتسیا» (assignatsia) است.
آسیگناتسیا اولین پولِ کاغذیِ روسیه بود که میان سالهای ۱۷۶۹ تا ۱۸۴۹ در آن کشور رواج داشت.
در دوران انقلابِ کبیر (۱۷۸۹-۱۷۹۶) در فرانسه نیز نوعی واحدِ به نامِ «آسینْیا» (assignat) رایج پول بود.»