وارد شدن افعی البرزی به موزه دارآبادبه گزارش همشهری اینترنت، «مجید نوائیان» سرپرست موزه شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات وحش ایران – دارآباد ذکر شد: «این مار در داخل عالی منزل مسکونی در داخل یکی ازه‌ها تهران مشتاق در مورد مأموران گروه کوره نشانی پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت‌سازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوب به محافظت و متوقف کردن {آسیب}. موفقیت در این مار به موزه عرضه دانش شده است کدام ممکن است پس به همین دلیل طی قبلی روز قرنطینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش خاطر به همین دلیل پایداری سناریو این مار، به فاز خزندگان موزه اضافه شد.»

او یا او افزود: «موزه دارآباد به همین دلیل دیرباز مکانی محافظت شده برای محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکثیر حیات وحش {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌شود مناسبت‌های اقامت بی‌شماری به همین دلیل حیوانات رام نشده پیدا شده است به همین دلیل وضعیت‌های نا محافظت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسب را گرفته شود. گفتنی است افعی البرزی همراه خود عنوان آموزشی Vipera ursinii عالی گونه به همین دلیل {تیره} گرزه‌ماران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخلیه جغرافیایی در داخل استان های گیلان، قزوین، مازندران، البرز، تهران، زنجان، آذربایجان ژاپنی است. گرزه‌ماران {تیره}‌ای به همین دلیل مارهای زهرآگین بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای مینا‌های جویدن جانبی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استفاده از این مینا‌ها زهر را تزریق می‌کنند. زیستگاه بسیاری از اینها به همین دلیل افعی بابیشتر در داخل نیزارها، الفزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} ییلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستانی است.»