همشهری وب مبتنی بر – عکس ها گردهمایی {مادران} باردار در داخل تهراناجتماع اجتماعی رفاقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انس همراه خود قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردهمایی {مادران} باردار همراه خود محوریت خرید سوره‌های قرآن برای ارتقای صفات فرزندان در داخل فاطمیه عظیم تهران همراه خود سخنرانی احمدرضا اخوت برگزار شد.