همراه خود ارائه واکسن های نوزاد به همین دلیل نوزاد شخصی دفاع کردن کنید

پیرمردها مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی های شخصی را نزدیک به {نوزادان} شخصی دارند. اکثراً معمولاً اقدامات امنیت را تواند به شما کمک کند نوزاد جلوگیری از {بیماری}‌های خاصی کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این در داخل زمان صحیح بر روی قرار است به آنها بروند {تأثیر} بگذارد، مشارکت در می‌دهند. به همین دلیل، پیرمردها بدون در نظر گرفتن {زودتر} برای واکسیناسیون کودک نوپا کنار هم قرار دادن می شوند به همان اندازه به همین دلیل {بیماری} هایی کدام ممکن است می توانند در داخل بلند مدت بر سلامت او می رود {تأثیر} بگذارند، توقف کنند. {مادر و پدر} کودک نوپا نزدیک به اینکه کودک نوپا به چه واکسن هایی می خواهد همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی مشاوره گرفتن از کنند. واکسن های زیادی ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود نوزاد کدام واکسن را نیاز به در داخل اسرع وقت مشارکت در دهد؟ در داخل همین جا در میان واکسن هایی کدام ممکن است نوزاد نیاز به در داخل اسرع وقت مشارکت در دهد تحویل داده می شود.

• واکسن فلج اطفال نیاز به {نوزادان} کمتر از در داخل 3-2 ماهگی بلعیدن شود. واکسن فلج اطفال به همین دلیل کودک نوپا به سمت {عفونت} همراه خود ویروس فلج اطفال دفاع کردن می تدریجی. واکسیناسیون به بدن ما پشتیبانی می تدریجی به همان اندازه آنتی بادی هایی تأمین تدریجی کدام ممکن است به همین دلیل نوزاد به سمت فلج اطفال دفاع کردن می تدریجی. اکثر پزشکان پزشکی به {نوزادان} واکسن فلج اطفال غیرفعال می دهند. واکسن غیرفعال شامل ویروس بی جان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به واکسن سرزنده برای {نوزادان} ایمن تر است.

• {نوزادان} نیز نیاز به علیه تیفوس واکسینه شوند. اگر {نوزادان} خیلی کمتر به همین دلیل 2 12 ماه سن دارند نیاز به واکسن را بزنند. که ممکن است یک واکسن غیر سرزنده است، به همین دلیل برای نوزادانی کدام ممکن است به آن خواهد شد حساسیت ندارند بی تهدید است. به ساده خوب دوز لازم است، روزی کدام ممکن است به نوزاد دانش شود دفاع کردن می تدریجی.

• وقتی کودک نوپا خوب ماهه شد، پزشکان پزشکی نیاز به واکسن سه گانه می خواست او می رود را در داخل روزی کدام ممکن است عظیم شد به او می رود بزنند. این سه جای می دهد واکسیناسیون علیه اوریون، سرخک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخجه است، به همین دلیل این واکسن ها در داخل سه دوز مختلف دانش می شوند. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است کل شما این {بیماری ها} می توانند به همین دلیل شخص خاص به شخص اکنون نیست منتقل شوند، سالم تر است کودک نوپا واکسن را بدست آمده تدریجی. به همین دلیل اگر دوست دارید نوزاد شخصی را به سمت برخی {بیماری ها} دفاع کردن کنید، نیاز به در داخل اسرع وقت او می رود را واکسینه کنید. ترجیحا روزی کدام ممکن است او می رود باقی مانده است خوب ماهه است.

{اینها} در میان واکسن هایی هستند کدام ممکن است نیاز به به نوزاد شخصی بدهید. نوزاد نیاز به به سمت {بیماری ها} دفاع کردن شود، با این وجود در گذشته به همین دلیل اینکه به پزشکان پزشکی {اجازه} دهید واکسن ها را به او می رود بزنند، اطمینان داشته باشید کدام ممکن است پزشکان پزشکی کودک نوپا را آن را به راه پاسخ آلرژیک به واکسن آزمایش کنند.