همبرگر عدس گوشت ارزان – (به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده) به خوبی خورده شدن شده است
همبرگر عدس گوشت ارزان – (به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده) به خوبی خورده شدن شده است
adroll_adv_id = “RZZOSLKK5RDXDEWMIK6HEB”; adroll_pix_id = “6JAHLLZCXZGOVJPMEN5KJY”; adroll_version = “2.0”; adroll_current_page = “سایر”; adroll_currency = “AUD”; adroll_language = “en_US”;