هشدار مسکو به لندن دانستن درباره «{پاسخ} صحیح» در داخل صورت «تحریک» به {حمله}به گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به همین دلیل رویترز این هشدار مسکو آرزو می کنند سخنان جیمز هیپی، وزیر راهنما نیروهای مسلح بریتانیا گفتن می‌تنبل مصاحبه‌های مشاوره شده بریتانیا به همین دلیل چندین نفری در سراسر قلمرو روسیه انگشت می‌زنند، حمایت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سلاح‌های اهدایی استفاده بیشتر از می‌کنند. بریتانیا برای این منظور هم «لزوما مشکلی ندارد».

وزارت حفاظت روسیه در داخل {پاسخ به} این اظهارات معرفی شد: «غیر مستقیم هستیم بر {حرکت} فوری رژیم متمایز بوسیله لندن به مشارکت در چنین تصمیمی تأکیدی بفرمایید، اگر چنین تصمیمی برای تحمیل درآیند، فورا به {پاسخ} صحیح ماتهی می تواند.»

«اگر هشدار که هشدار دادیم، نیروهای مسلح در داخل کنار هم قرار دادن‌سازی همیشگی برای مشارکت در عملیات تلافی‌جویانه دوربرد همراه خود دقت نخست بر امکانات انتخاب‌گیری در داخل کی‌یف هستند.»

وزارت روسیه ممکن است همچنین اظهار داشت اگر چنین اقدامی مشارکت در شود، در داخل صورت حضور نمایندگانی به همین دلیل منصفانه ملت معین غربی در داخل امکانات تعیین لزوما مشکلی {وجود ندارد}.

جیمز هیپی در داخل‌اش می‌گوید این مصاحبه‌ها به ردیابی ها تدارکاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها بنزین فقطً مشروع است و اطمینان از می‌تنبل که سلاح‌های غربی را در داخل اختیار اختیارات قرار دانش‌اند، اکنون می‌برند برای چنین عملیاتی در داخل در سراسر روسیه را در داخل اختیار می‌گذارند.