نقشه خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر سنگدل برای {قتل} خواهر ناتنی | آرزو {قتل} نداشتیم؛ می‌خواستیم اسید بپاشیمبه‌ گزارش همشهری‌وب مبتنی بر، شامگاه {هفدهم} بهمن 12 ماه قبلی به قاضی محمدرضا صاحب‌جمعی، بازپرس قانونی تهران، خبر رسید کدام ممکن است دختری نوجوان در داخل آپارتمانش به {قتل} رسیده است. مقتول دختری ۳۴ساله بود کدام ممکن است همراه خود ضربات متنوع چاقو به {قتل} رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی گردن او می رود آثار سوختگی همراه خود اسید نیز مشهود بود. ارزیابی‌ها حکایت به دلیل این داشت کدام ممکن است خانم نوجوان تنها واقعی اقامت می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {تازگی} همراه خود پسری نامزد کرده بود. نامزد وی {کسی} بود کدام ممکن است نخستین‌موارد همراه خود جسد مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس را خبر کرده بود.

او می رود در داخل تحقیقات اظهار داشت: همراه خود بهاره (مقتول) در مدرسه شناخته شده شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۵سال در گذشته به خواستگاری‌اش رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم نامزد شدیم. او می رود تنها واقعی اقامت می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی روز قبل از امروز همراه خود من تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: شخصی شده زنگ در داخل آپارتمانش را زده با این وجود وقتی به دلیل پایین چشمی بیرون از در را دیده، هیچ‌کس پایین در داخل نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین باعث نگرانی او می رود شده بود. مرد نوجوان شکسته نشده داد: وقتی بهاره این ماده را به من اظهار داشت، تأکید کردم ساعت شب‌ها علاوه بر این در داخل، حفاظ در داخل را هم قفل تنبل. او می رود هم این {کار} را مشارکت در داد به همان اندازه اینکه ۳روز بعد مادرش همراه خود من تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درحالی‌کدام ممکن است ترسیده بود اظهار داشت هرچه به بهاره زنگ می‌زند موبایلش خاموش است. در نظر گرفته شده می‌کرد بهاره پیش من است با این وجود وقتی شنید من هم به دلیل او می رود بی‌خبرم دلخوری کردن‌اش اصولاً شد. گفتم فورا برای اسکان‌اش می‌روم به همان اندازه ببینم چه اتفاقی افتاده است. همراه خود کلیدی کدام ممکن است داشتم وارد محل اقامت بهاره شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دیدن پیکر بی‌جان او می رود شوکه شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس را خبر کردم.

رد پای شناخته شده

تحقیقات کارآگاهان اداره {دهم} پلیس اعلان تهران برای مکان یابی کلید {قتل} خانم نوجوان ادامه داد. کل شما شواهد به دلیل این حکایت داشت کدام ممکن است جنایت به دلیل سوی شخص خاص شناخته شده کدام ممکن است به سادگی وارد محل اقامت او می رود شده، صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} {شرایط} تحقیقات روی آشنایان مقتول هدفمند شد. کارآگاهان در داخل شکسته نشده متوجه شدند کدام ممکن است خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر ناتنی مقتول در داخل ساعت شب جنایت در داخل نزدیکی خانه او می رود دیده شده بوده اند. جاری آنکه قرار است به آنها بروند به‌چه چیزی مسئول چه چیزی بود اختلافات خانوادگی 12 ماه‌ها در گذشته برداشتن اتصال کرده بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت زمان به هیچ وجه همدیگر را جلب رضایت نکرده بوده اند. همین فراوان بود به همان اندازه خواهر ناتنی بهاره (مقتول) بازداشت شود. او می رود اگرچه منکر هرگونه ارتباطی همراه خود خواهرش بود با این وجود نیروی کار قانونی آگاه‌های او می رود را ایده {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن بود کدام ممکن است واقعیت را کتمان می‌تنبل. به این دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود بازداشت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازجویی به دلیل او می رود شکسته نشده داشت به همان اندازه اینکه وی سکوت شخصی را شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرار و فنون {قتل} خواهر ناتنی‌اش را فاش کرد.

کینه قبلی

زن بازداشت شده می‌اظهار داشت خودش طراح نقشه جنایت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرش اجراکننده آن؛ با این وجود قرار است به آنها بروند قصدشان {قتل} نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده می‌خواستند به بهاره {آسیب} بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود را دچار نقص عضو کنند.

این زنانه منطقی سازی داد: من را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم به دلیل دوران کودکی نسبت به بهاره کدام ممکن است خواهر ناتنی‌مان بود کینه به دل داشتیم. حضور او می رود در داخل اقامت‌مان باعث شده بود کل شما را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پدرم هوای او می رود را داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او می رود مشاهده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را فراموش کنند. او می رود همه وقت شیطنت می‌کرد با این وجود این من را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم بودیم کدام ممکن است غیر از او می رود کتک می‌خوردیم. همه وقت تحقیر می‌شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهاره به‌عنوان عالی کودک خانوار الهام بخش می‌شد. متهم اظهار داشت: 12 ماه‌ها این تحقیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌توجهی‌ها نسبت به من را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همراه خود بی‌مهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌توجهی عظیم شدیم. پدرم حتی آن را به راه پولی هم اصولاً هوای بهاره را داشت. او می رود پول نقد داشت، خودرو داشت، محل اقامت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما {اینها} را همراه خود پشتیبانی پدرم به‌بازو معرفی شده است بود؛ درحالی‌کدام ممکن است من را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم یک چیز نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {جایی} نرسیدیم.

زن نوجوان شکسته نشده داد: به دلیل ۵ 12 ماه در گذشته کدام ممکن است بهاره در مدرسه قبول شد، تنها واقعی اقامت می‌کرد. اکنون نیست 9 او می رود را دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 حتی تلفنی حرف می‌زدیم به همان اندازه اینکه قبلی روز قبل از امروز به دلیل حادثه کدام ممکن است همراه خود برادرم صحبت می کردم، گفتم بهترین است حالا کدام ممکن است {شرایط} اقامت خواهرمان فوق العاده شده، انتقام این 12 ماه‌ها را به دلیل او می رود بگیریم. قرارمان این بود کدام ممکن است به وی {آسیب} برسانیم، کشتن در داخل کارمان نبود. ابتدا قرار بود ماشینش را به شومینه بکشیم با این وجود {شرایط} این نقشه مهیا نشد؛ چون خواهرم معمولا ماشینش را در داخل منطقه پارکینگ ماشین می‌گذاشت. بی‌خیال این نقشه شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتیم سراغ سناریوی موارد زیر. تعیین گرفتیم به او می رود {آسیب} بزنیم، به‌طوری کدام ممکن است مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اقامت‌نشین شود با این وجود ماجرا به تعیین کنید یکی دیگر رقم خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامطلوب به {قتل} خواهرم منجر شد.

قبلی ساعت شب در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس نقشه‌مان اسید خریدم به همان اندازه به روی او می رود بریزیم. بعد به او می رود زنگ زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم حالم فوق العاده نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهم برای اسکان‌اش بروم به همان اندازه همراه خود {یکدیگر} صحبت کنیم. ساعت شب حادثه در داخل محل اقامت‌اش بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطری اسید در داخل دستم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را روی {میز} گذاشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دروغ گفتن به او می رود گفتم کدام ممکن است داخلش آب است. به دلیل سوی اکنون نیست در داخل خانه را برای برادرم باز گذاشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود هم وارد شد. برادرم صورتش را همراه خود مواد پوشانده بود. در داخل جاری صحبت همراه خود خواهرم بودم به همان اندازه سرش خوب و دنج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم به دلیل پایین‌ اوج به او می رود {حمله} تنبل. وقتی برادرم وارد شد، بهاره او می رود را ندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید من به دلیل او می رود خواستم منصفانه پارچ برایم آب بیاورد. مشابه موقع برادرم پایین اوج او می رود {حرکت} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد آشپزخانه شد. خواهرم همراه خود دیدن او می رود ترسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد زد باشي کی ممکن است باشی کدام ممکن است مشابه دوم مواد‌ای کدام ممکن است روی صورت برادرم بود افتاد. جدال بین آن 2 به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم همراه خود برداشتن چاقویی به دلیل آشپزخانه قبلی ضربه به او می رود زد. بعد پایش به میزی خورد کدام ممکن است ظرف اسید روی آن بود. تا حدودی اسید هم روی گردن بهاره پاشید. بخار اسید باعث شد جاری برادرم خطرناک شود کدام ممکن است به زودی او می رود را به دلیل محل اقامت بیرون کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درمانگاه بردم. در واقع در گذشته به دلیل درگیر شدن لباس مجلسی‌های خون‌آلود او می رود را عوض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در کنار چاقو درون سطل {زباله} انداختم. بعد به دلیل {قتل} هم برای اسکان‌ام رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم به محل اقامت‌اش در داخل شمال ملت. چرا کدام ممکن است در کنار شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندش در داخل آنجا اقامت می‌کرد. {در این} مدت زمان کلید این {قتل} در داخل سینه من را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرم {پنهان} بود به همان اندازه اینکه لو رفتیم.

همراه خود اعتراف این زنانه، برادر وی بازداشت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد چیزهای بی اهمیت ساعت شب حادثه اظهار داشت: آن ساعت شب چهره‌ام را پوشانده بودم با این وجود هنگام کشمکش همراه خود خواهرم، صورتم قاطع بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ترسم ناچار شدم به او می رود چاقو بزنم. ما آرزو {قتل} نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصدمان این بود به‌خاطر کینه قبلی رویش اسید بپاشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقام بگیریم با این وجود نامطلوب جانش را بدست آوردم. براساس این گزارش، برادر ناتنی مقتول به اتهام مباشرت در داخل {قتل} عمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهر او می رود به اتهام معاونت در داخل {قتل} به دلیل سوی بازپرس بخش {ششم} دادسرای قانونی تهران بازداشت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مشارکت در تحقیقات اصولاً در داخل اختیار مأموران اداره {دهم} پلیس اعلان تهران قرار گرفتند.