نرم افزار جاسوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش برای پیدا کردن براندازی به نظامی فرانسهبه گزارش همشهری تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل فرانسه ۲۴، گزارش ها قابل مقایسه با حول تصاویر حرکتی اخیر چاپ شده شده به دلیل سوی نظامی فرانسه در داخل پایگاهی به تماس گرفتن گوسی است. {در این} پایگاه به ادعای نظامی فرانسه، نیروهای طرفدار روسیه در داخل جاری دفن اجساد سربازانی همراه خود شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه هستند به همان اندازه نیروهای فرانسوی کدام ممکن است به {تازگی} پایگاه را توقف کرده‌اند را به ارتکاب جنایت جنگی کنند.

فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایالات متحده آمریکا پرسنل نمایندگی امنیتی واگنر {مرتبط} همراه خود کرملین هستند تخصصی ایجاد می کند مستقرهای پولی را مشارکت در دانش اند. حکومت اعلام کردن می‌تدریجی، روس‌ها به ساده مربیان هستند کدام ممکن است عملکرد‌شان پشتیبانی به نظام نیروی دریایی است.

به دلیل طرفی، اوایل روز سه شنبه نظامی پولی به دلیل تحقیقی کسب اطلاعات در مورد گور دسته جمعی پیدا شده است در داخل پایگاه گوسی را دانش است.

نظامی پولی فرانسه را به جاسوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان و {زیر} پرس و جو برداشتن مردمان پولی همراه خود فیلمبرداری شیفته پهپاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آن خواهد شد کرد.

عبدالله مایگا خاص پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آموزش داده شده است است کدام ممکن است نظامی فرانسه علاوه بر این جاسوسی همراه خود تخلیه عکس ها غلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی به نیروهای نیروی دریایی پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار غیر نظامیان به ممکن است، درصدد براندازی حکومت نیروی دریایی {بوده است}.

با این وجود حاصل شده درگیری در داخل درگیری نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکی حکومت نیروی دریایی نیروی دریایی همراه خود کرملین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پتانسیل ارتباط همراه خود افسران پاسخگو برای همراه خود حکومت، این نیروها در داخل جاری توقف ناخوشایند پولی هستند.