نرم افزار اخیر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن | اموال توقیفی الیگارش‌های روس به فرانسویی‌ها می‌رسدبه گزارش همشهری وب مبتنی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل سی‌انبی‌سی، منصفانه مقام ارشد کاخ سفید روز 5‌شنبه معرفی شد کدام ممکن است نیاز به به کنگره کمک خواهد کرد که شما ۳۳ میلیارد دلار آمریکا اکنون نیست در داخل زمینه بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش، تقاضا بدهد.
این بسته نرم افزاری کمکی پولی به‌وسیله طرحی پیشنهادی به کنگره است. {در این} ساختار، عملکرد اصلاح کردن مقررات کیفری قبلی است به همان اندازه دارایی‌های الیگارشی‌های تحریم شده روسیه، تخلیه ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} عوائد حاصل به همین دلیل آن قرار است به سراسری‌ها.
این تقاضا 33 میلیارد دلاری جای می دهد 20.4 میلیارد دلار آمریکا برای پشتیبانی های امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش برای امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغی اکنون نیست برای پشتیبانی هزینه مربوطه های پولی ایالات متحده آمریکا در داخل جهت ایمنی اروپا همراه خود همکاری اتحادیه اروپا ناتو است.
پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اظهار داشت کدام ممکن است به همین دلیل عبارات ارتش این پشتیبانی پولی مربوط به از کیت کی‌یف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای اتحادیه اروپا به توپخانه، خودروهای زرهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قابلیت}‌های ضد زرهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد اثیری، تسریع {قابلیت}‌های سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های پیچیده حفاظت اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به پاکسازی مین‌های زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمب‌های بازو ساز است. .
بخشی اکنون نیست به همین دلیل ۳۳ میلیارد دلار آمریکا اختصاص مبلغ ۸.۵ میلیارد دلار آمریکا برای حمایت به همین دلیل سیستم اقتصادی سیستم اقتصادی است.
این تقاضا 2 قسمتی به همین دلیل کنگره در داخل حالی است کدام ممکن است می‌شود کدام ممکن است نبرد وارد سومین ماه شخصی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران ایالات متحده آمریکا آمریکا می‌گویند کدام ممکن است تکنیک‌های ممکن است در داخل جهان دوگانه است.
اولیه مورد، مسلح کردن مردم بنابراین به عنوان نگه داشتن فشرده روسیه به همین دلیل رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک دوم، درازمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفش تضعیف همه ساختار امکانات روسیه در داخل سایه تخلیه کردن نیروهای ممکن است در داخل منصفانه نبرد فرسایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری فلج کردن سیستم اقتصادی روسیه همراه خود تحریم‌ها است.
طبق رهنمودهای قانونی فدرال موجود اموال ‌شده الیگارش‌های روسی به همین دلیل حقوقی ایراداتی داشت، تا خطاکار در دسترس بودن ممکن است نصب شده شود.
به این دلیل خاطر، در داخل ساختار پیشنهادی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به به کنگره درآمدهای حاصل به همین دلیل مقررات فوری همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روسیه از یک راه یا روش دیگر جرم کیفری تلقی شود به همان اندازه توسط می آید حقوقی {انتقال} عوائد حاصل به همین دلیل اموال توقیفی الیگارش ها به همین دلیل لحاظ مانعی وجود نداشته باشد یا نباشد.
پیش بینی می شود کدام ممکن است این ساختار در داخل کنگره برای حمایت به همین دلیل قاطع نمایندگان هر کدام حزب قرار گیرند، نیاز به به نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندان آمریکا بپردازند.