میزبان سخاوتمندی ممکن است باشی – همشهری تحت وب


میزبان سخاوتمندی ممکن است باشی، وقتی کدام ممکن است حتی خوابم را عبادت تعبیر می‌کنی. مگر می‌شود شرکت بايد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهشتی نشد؟

به گمانم آن قرار است‌گاه کدام ممکن است بر سفره‌ی افطار، انگشت‌هایمان به طلب آرزوهایمان نخست می‌رود، سخاوتمندی بايد دوچندان می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است‌گاه کدام ممکن است قرآن به‌اوج، همراه خود دیدگان اشک‌آلود، طلب مغفرت می‌کنیم میهمانیت میوه ها می‌گیرد، همراه خود {عطر} معنویت آمیخته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاروپودش همراه خود رحیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمان‌بودنت مستحکم می‌شود.

مگر می‌شود حساب کردن چنین میزبانی اینترنتی را نکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین میهمانی چیز خوب در مورد را سهیم نشد؟ به گمانم هلال رمضان کدام ممکن است میهمان آسمان است می‌شود، به همین دلیل عرش به همان اندازه پایین را فرش می‌کنی، سفره پهن می‌کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت میپاشی. جام‌های مالامال به همین دلیل {عشق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت را به لب‌های تشنه‌ی روزه‌داران می‌رسانی به همان اندازه به همین دلیل رحمتت سیراب شوند. از هر نظرً به گمانم چنین میهمانی چیز خوب در مورد را نمی‌توان توضیح دادن کرد مگر این‌کدام ممکن است انقدر معرفتم عمیق شود کدام ممکن است میزبانی اینترنتی بايد را توجه کنم.

رقیه اصغری

میزبان سخاوتمندی هستی