مشکلات مصرف کردن – نتایج سوء خورده شدن

مشکلات مصرف کردن ممکن است خوب کامل بدن ما خواهید داشت را بی رنگ تنبل، علی رغم این واقعیت که آن خواهد شد را فکر نکنید. {محروم} کردن بدن ما به دلیل چرخ دنده مغذی می خواست 9 تنها واقعی باعث انداختن پوند می تواند، کمی بر {هر} اینچ به دلیل بدن ما خواهید داشت {تأثیر} می گذارد. سوءتغذیه هر دو نزدیک به اختلال عملکرد مصرف کردن، {گرسنگی} شخصی به شخصی نتیجه در عدم وجود از حداکثر پروتئین حیاتی، کربوهیدرات ها، ویتامین های غذایی، {چربی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی می تواند. ممکن است علاوه بر این در داخل ابتدا در نظر گرفته شده کنید همه قطعات موثر است، با این وجود حقیقت این است، در داخل {زیر} مرحله، سیستم خواهید داشت به طور منظم به همان اندازه حد شکست فشرده بی رنگ می تواند.

سوء خورده شدن {خطرات} زیادی را به در کنار دارد، به طور قابل توجهی برای خانمها هر دو خانمهای جوان. {آسیب} فیزیکی ممکن است خوب نتیجه در عقب افتادن قاعدگی شود کدام ممکن است به آن خواهد شد آمنوره می گویند، در نتیجه وقتی بدن ما خواهید داشت است، {نمی تواند} هورمون فراوان برای هیجان انگیز قاعدگی تأمین تنبل. قاعدگی های به دلیل انگشت گذشت {مرتبط} به طور {خودکار} ممکن است خوب نتیجه در مسائل باروری شود، در نتیجه با بیرون پریود {نمی توانید} باردار شوید.

{گرسنگی} شخصی به شخصی در کل زمان نتیجه در به دلیل انگشت ارائه قابل آگاه باشید چرخ دنده معدنی استخوان (استئوپنی) هر دو به کاهش تراکم استخوان می تواند، وضعیتی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان پوکی استخوان شناخته می تواند. در واقع در داخل چنین مواردی تهدید شکستگی {به طور قابل توجهی} به طور کلی است، در نتیجه سوء خورده شدن همراه خود عدم وجود استروژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار بیش از حد از کورتیزول در کنار است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است پرخوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل درگیر شدن را به {گرسنگی} اضافه کنید، تهدید به دلیل انگشت ارائه استخوان حتی تا حد زیادی می تواند.

با بیرون خورده شدن صحیح، تمام اعضای بدن ما خواهید داشت یکی یکی در میان {کار} می افتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نارسایی قبلی عضوی مواجه می شوید کدام ممکن است ممکن است خوب مسکن خواهید داشت را به تهدید بیندازد. اثراتی کدام ممکن است {گرسنگی} ممکن است خوب بر بدن ما خواهید داشت داشته باشد یا نباشد قابل توجه بسیار وحشتناک است در نتیجه بر همه قطعات در داخل بدن ما خواهید داشت {تأثیر} می گذارد. ناهنجاری های سیستم حفاظت ممکن است علاوه بر این رخ دهد، تاخیر در داخل پیشرفت (بی اشتهایی به طور قابل توجهی در داخل هنگام پیشرفت بدن ما کشنده ای است)، حساسیت از حداکثر به سرما، کبودی ساده، کم خونی، پیشرفت موهای پرزدار – لانوگو، هر دو {آسیب} به منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخن به عنوان یک نتیجه عدم وجود ویتامین .

مشکلات مصرف کردن {یک موضوع} کشنده ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار دهنده است کدام ممکن است {نباید} نادیده گرفته شود. اگر {علائم} اختلال عملکرد مصرف کردن را در داخل خانم، خواهر، رفیق هر دو آشنای آسان شخصی بیانیه کردید، فوراً نیاز دارند پشتیبانی باشید. اختلال عملکرد مصرف کردن در داخل صورت عدم {درمان} در پایان ممکن است خوب نتایج غم انگیزی داشته باشد یا نباشد. این 9 تنها واقعی به اندام های بدن ما {آسیب} می رساند، کمی مسکن شخص را نیز به تهدید می اندازد. بی اشتهایی بهترینها میزان در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را در داخل بین تمام مشکلات مصرف کردن دارد.