مشاهده | رهبری انقلاب: انقلاب ما بزرگترین انقلاب در تاریخ انقلاب هاسترهبری انقلاب: در جمهوری اسلامی انقلاب در حضور مردم به پیروزی رسید و مردم سرنگون نشدند و 50 روز بعد از انقلاب مردم با قیام، همه پرسی، حکومت را انتخاب کردند. پس از آن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری برگزار شد که تاکنون حدود 50 انتخابات برگزار شده و مردم حضور دارند.