فراهم کردن توصیه {رایگان} در داخل پردیس زیبایی شناختیبه گزارش همشهری وب مبتنی بر، شهردار قلمرو 13 ضمن گرامیداشت روز قدس دانستن درباره ابزار‌های این امروز اظهار داشت: «شهرداری منطقه13 سازگار با {مناطق} 22 گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون اداره همه زیبایی شناختی، ویژه ابزار‌های متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعددی را تحمیل می‌تنبل.»

«محمدهادی علی احمدی» افزود: «به طور همزمان فینال جمعه ماه مبارک رمضان، پردیس زیبایی شناختی اجتماعی منطقه13 در داخل ضلع شمال جاده انقلاب، در برابر این سینما سپیده {مستقر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همراه با} برپایی استیج میزبان راهپیمایان این امروز {بزرگ است}.»
او می رود شکسته نشده داد: «{در این} پردیس 8 فضای فروش همراه خود فراهم کردن ارائه دهندگان به دلیل جمله تأمین کالا زیبایی شناختی ویژه این امروز، معاینه‌ای، توصیه بانوان، ابزار‌های جوانان، آماده سازی‌های شهروندی، {عکس}‌های از دوام، فعالیت های ورزشی، ستاد راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… پرانرژی است.»
شهردار منطقه13 اظهار داشت: «خواهد شد به این دلیل رویداد منسوب به اقامت حفظ خوب ارزش‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت از دوام، {نمایش} خیابانی «از دوام فلسطین» در داخل بوستان‌های قلمرو در داخل جاری اجراست.»