فراتر به همین دلیل سطح جی – اسرار و فنون بدن ما انسان دختر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح U

در موضوع سطح جی (کدام ممکن است به تماس گرفتن کاشف آن خواهد شد، گرافنبورگ نامیده می شود) مطالب زیادی نوشته شده است. این ناحیه ای در داخل واژن یک دختر است کدام ممکن است وقتی تحریک شود، در واقع می تواند لذت بردن شدیدی را راه اندازی تدریجی.

نزدیک به توسعه‌هایی تخصصی ایجاد می کند معاینه آناتومیک غیرتهاجمی همراه خود بهره مندی از MRI، اسکنرهای CAT را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ابزارهای معاینه فوق العاده ظریف محقق شده است، تعیین کنید انسان اکنون اسرار و فنون بیشتری را آشکارا می‌تدریجی.

در داخل همین جا به بررسی اجمالی 2 بخش لذت بردن اخیر پیدا شده است در داخل ناحیه عمومی ناحیه تناسلی {زنانه} می پردازیم.

سطح U.

سطح U ناحیه کوچکی به همین دلیل احساس نعوظ فوق العاده ظریف است کدام ممکن است مناسب در داخل نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 2 طرف دهانه مجرای ادرار قرار دارد.

در میان محققان پزشکی یانکی اخیراً این دوران را پیدا می کند کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب شده کردند کدام ممکن است وقتی همراه خود نوازش، همراه خود زبان، غده و حتی عالی انگشت روغن کاری شده تحریک می‌شود، پاسخ اروتیک غیرمنتظره را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده از حداکثر راه اندازی می‌تدریجی.

این دهانه مجرای ادرار معمولاً نیست، کاملا مستقیماً در داخل بالای آن خواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سمت اتر آن خواهد شد است.

هیچ سطح U در داخل {زیر} مجرای ادرار در جهت واژن {وجود ندارد}. هنگام امتحان و تحریک آن خواهد شد تنظیم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل همدست اقامت شخصی پیشنهادات بخواهید.

ناحیه اروژن قدامی فورنیکس (ممکن است همچنین شناخته شده به عنوان سطح A هر دو A-spot نیز شناخته می تواند)

T-Spot یا به سادگی AFE)

اخیراً عالی ارائه دهنده خدمات بهداشتی مالزیایی وجود عالی ناحیه اروتیک فوق العاده ظریف را مناسب بالای دهانه رحم، در داخل درونی ترین سطح واژن گزارش کرده است. دهانه رحم بخشی به همین دلیل رحم است کدام ممکن است کمی فقط به درون واژن کشیده می تواند.

چون آن است به این طریق منبسط می تواند، عالی ناحیه گرد فرورفته را به همین دلیل شخصی در مقابل می گذارد کدام ممکن است توسط می آید فنی فورنیکس قدامی نامگذاری شده است. آزمایشات آرم دانش است کدام ممکن است استرس روی این ناحیه باعث می تواند واژن در مدت زمان کوتاهی روان شود.

در حقیقت، تحریک بلافاصله ناحیه AFE در واقع می تواند باعث راه اندازی انقباضات سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق شود کدام ممکن است تنها واقعی در کل ارگاسم کشف شد می شوند. در میان آناتومیست ها می گویند کدام ممکن است قلمرو AFE در حقیقت عالی پروستات دژنره شده تکاملی خیلی شبیه پروستات عالی شخص است که فقط در موردً در داخل یکسان محل قرارگیری است.

قلمرو AFE را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بردن تکیه کن به {عشق} شهوانی

توسط می آید فنی، قلمرو AFE عالی گرداب عصبی است کدام ممکن است داده ها را به همین دلیل همه اندام تناسلی خواهید داشت به نخاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن منتقل می تدریجی. این اعصاب، هنگامی کدام ممکن است تحریک می شوند، علامت های برانگیختگی را به قسمتی به همین دلیل سیستم عصبی خواهید داشت می فرستند کدام ممکن است تورم آن خواهد شد نواحی را بهبود می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در کنترل تحریک جنسی است.

این ممکن است همچنین در موضوع زنانی کدام ممکن است معمولاً توسط می آید جنسی پاسخگو به نظر نمی رسد که باشند صدق می تدریجی.

بدیهی است کدام ممکن است ساده ترین روش برای ایجاد محل ناحیه AFE اینجا است کدام ممکن است انگشتان شخصی را به همان اندازه نیمه در جهت زیرین دیواره خلفی واژن بلغزانید. ناحیه ای بهتر به همین دلیل سطح G را متوجه خواهید شد کدام ممکن است کمی فقط سخت تر به همین دلیل دیواره خالص واژن است.

اخیراً ویبراتورهایی همراه خود تعیین کنید انتخاب شده (بلند، سپس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گردن بسیار تعجب کرد) خارج از آن به نظر می رسد شدند کدام ممکن است برای شخصی تحریکی قلمرو AFE طراحی شدند.

خواه یا نه بعد می تواند حیاتی باشد؟

که ممکن است یک بحث و جدال مزمن در موضوع {مزایا} هر دو معایب افتخار داشتن آلت تناسلی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند {بوده است}. در موضوع ناحیه AFE فارغ از بعد آلت تناسلی شخص نیاز به یافتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تحریک ناحیه AFE تخصص داشته باشد یا نباشد.

برای مردانی کدام ممکن است آلت تناسلی نیاز به‌تری دارند، مکان‌های مفیدی برای نیاز به کردن رحم دختر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن {راهی} برای هیجان انگیز ناحیه AFE ممکن است وجود داشته باشد.

بهره مندی از میسیونری پیچیده تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد دختر پاهایش را در جهت سینه می‌کشد {در حالی که} کف دست‌های شخص هم پاهای او می رود را به همین دلیل هم کنار می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم شخصی را حلق می‌تدریجی، اگرچه کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک باشد یا نباشد، به تأثیر می گذارد رادیکال دوباره کاری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد رادیکال باعث تحریک ناحیه AFE می‌شود.

ناشی از فرورفتگی کودک در داخل محل شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهمواری قلمرو، لذت بردن شدیدی را نیز به شخص می دهد.