غیر معمول طالب‌زاده درگذشت | توضیح برای فوتبه گزارش همشهری‌وب مبتنی بر به نقل به دلیل مهر، حمید جوادی تولید‌کننده نرم افزار تلویزیونی «عصر» درگذشت غیر معمول طالب زاده را تایید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ایشان همین الان {نهم} اردیبهشت بر تأثیر نارسایی قلبی درگذشت.

حمید جوادی پیش به دلیل این به دلیل عود کردن {علائم} {بیماری} غیر معمول طالب‌زاده مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌ساز بسابقه {تلویزیون} خبر دانش بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است بود: به همان اندازه روز چهارشنبه قبلی پایه مثبت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به خوب شدن بود، با این وجود به دلیل روز چهارشنبه یک بار دیگر به عنوان یک نتیجه نارسایی {بیماری} در داخل بیمارستان بود. بستری شدند.