عکس ها پیدا می کند منصفانه مزرعه خشخاش در داخل یاسوج


به گزارش همشهری اینترنت، اسماعیل مسعودی کوشک اظهار کرد: منصفانه مزرعه کشت خشخاش پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امحاء شد.

معاون دادستان عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب قلب کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: همراه خود فراهم کردن گزارشی به دلیل سوی فرماندهی انتظامی شهرستان، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد اطلاعاتی آن قرار است در داخل اصل {کار} پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب بازی قضایی استان قرار گرفت.

مسعود کِرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدِشک در داخل یکپارچه گفت: دستورالعمل ها قضایی مقتضی به فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بویراحمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی یگان کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت در توافق‌های اجباری، مزرعه خشخاش در داخل اکبر آباد یاسوج پیدا می کند شد.

وی افزود: {در این} مزرعه بیش به دلیل پانصد بوته خشخاش کشت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور مقتدرانه پرل خدام ناجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایگان کاهش شهرستان امحاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدوم سازی مشارکت در شد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نفر در داخل همین ارتباط دستگیر شد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای برخورد رسمی، {پرونده} قضایی تشکیل شد. .

مسعودی کِرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدِشک معاون دادستان عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب قلب استان ضمن تقدیر به دلیل زحمات سبزپوشان ناجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسنل یگان کاهش شهرستان گفت: قالب ارتقاء ایمنی اجتماعی به همان اندازه نوک 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصورت مستمر تحمیل احتمالاً خواهد بود.

عکس ها این مزرعه را در داخل {زیر} ببینید:

تصاویر کشف یک مزرعه خشخاش در یاسوج

تصاویر کشف یک مزرعه خشخاش در یاسوج