{عکس} | دیدار صمیمانه ۲ نفر به دلیل بزرگان آثار هنری ایران در داخل در یک کشور خارجی


به گزارش همشهری‌تحت وب، یلدا ابتهاج، زن هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) به دلیل دیدار پاپ همراه خود کیهان کلهر، کمانچه‌نواز شناخته‌شده خبر داد، دیداری کدام ممکن است به آگاه یلدا ابتهاج، به همت کیهان کلهر رخ داد.

او می رود در داخل صفحه وب اینستاگرامش چنین نوشت:

«این سوی جهان
همین زمان ها بود کدام ممکن است پدرم در داخل احوال این روزهایشان بود، در همه زمان ها کدام ممکن است موسیقی جای ویژه‌ای برای ایشان دارد، به دلیل کیهان کلهر را به دلیل «بزرگراه ابریشم» می‌دیدند. پرسیدند این تحمیل را دیده‌ای؟ {مراسم} لابه‌لای نوای سازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمان دردمند کیهان کلهر پیشرفته بود. اظهار داشت‌وگویی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثرشان کردیم به دلیل موسیقی محسوس بود.

یکی، 2 روز بعد به دلیل کیهان گران پیامی نوشت کدام ممکن است آمستردام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت سایه را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله قراری برای دیدار گذاشت. در لحظه دیداری شد میسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیهان گران سه ساعت راهی که در آن را پیموده بود به همان اندازه {در این} روزهای طاقت فرسا سایه دمی همدمش باشد یا نباشد. در داخل غیاب یاران گذشت چه به‌جا بود این همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمیت او می رود. آن خواهد شد هم در داخل روزگار در لحظه کدام ممکن است 9 به دلیل همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 صمیمیت نشانی نمی‌یابی. برای عجله اظهار داشت‌وگویشان دانستن درباره موسیقی درگرفت. به دلیل موسیقی در لحظه…

سایه به دلیل عصر پیشین، با این وجود همراه خود نگاهی نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نو به درخت تنومند موسیقی ما کدام ممکن است به باورش موسیقی می‌نیاز به جوانه بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل نو ببیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیهان کلهر کدام ممکن است آوازه حضورش در داخل منطقه موسیقی جهان ما بر همگان آشناست. صحبت به دلیل موسیقی در داخل بند شعر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعری کدام ممکن است شخصی انتظار جلوه هوس موسیقی بود، آنچنان کدام ممکن است نرخ اول شخصی موسیقی است، اظهار داشت. شاعری کدام ممکن است همچنان در داخل پیش بینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نزدیک شدن امید دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درخواست شده است جست‌وجو در داخل راهی که در آن چندصدایی‌هایی نایافته، موزیسین در داخل برابرش را به {انگیزه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می‌کشاند: راهی که در آن نیاز به جست.

من می روم، منصفانه‌موارد نه صمیمیت یاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزان موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌هایی تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد 12 ماه‌های نوجوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی در داخل تعلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید جدا هم در دسترس بودن، به تماشا نشستم. دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار جهان این 2 {در این} سوی تنها واقعی به همت کیهان کلهر گران ممکن است به طور اضافی. قدردان او می رود هستم.

به امید روزهای زنده برای موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری سرزمین‌مان، ایران ما…»

کیهان کلهر هوشنگ ابتهاج سایه