{عکس} | تبادل ماهی سفره هفت‌سین همراه خود راهنما در داخل بوستان فدک | کودک‌ها ماهی دادند راهنما گرفتندهمشهری اینترنت- سارا جعفرزاده: جوانان همراه خود {مشارکت} در داخل ویژه‌نرم افزار «ماهی‌ حوض قصه» کدام ممکن است همراه خود ماده موضوع تبادل ماهی سفره هفت‌سین همراه خود راهنما برگزار شد، ماهی‌های شخصی را در داخل حوض بوستان فدک رها کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این راهنما حاضر گرفتند. این نرم افزار هدف به سمت فروش سنت یادگیری میان جوانان، نگه داشتن اطراف‌زیست، توقف به همین دلیل تلف‌شدن ماهی در داخل بوستان فدک تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف {نمایش} موزیکال لحظات لذت را برای جوانان رقم زد.