{عکس} | این دیوار بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه قرار می‌گیرد | پاسخ بسیار مهم وزیر ملت ترکیهبه گزارش همشهری تحت وب، وزیر ملت ترکیه اظهار داشت: توسعه دیوار مرزی ۲۹۵ کیلومتری بین ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران به همان اندازه 12 ماه ۲۰۲۳ در نهایت به پایان می رسد.

به نوشته روزنامه «حریت» «سلیمان سویلو» وزیر ملت ترکیه پس به دلیل بررسی کردن به دلیل جاده مرزی همراه خود بالگرد، در داخل عالی نشست مطبوعاتی اظهار داشت: «تا به امروز عالی دیوار ۱۹۱ کیلومتری در داخل طولانی شدن مرزهای استان‌های ژاپنی «آغری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ایغدیر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی حدود ۲۶ کیلومتری است. میدان مین در داخل سه مرحله پاکسازی شده است.»

سویلو همراه خود یادآوری اینکه حدود ۹۵ شانس به دلیل توسعه ۲۵۰ برج همراه خود دوربین دیجیتال‌های به بالا رسیده است، اظهار داشت: «تمامی مرزهای ژاپنی همراه خود پارتیشن ها، برج‌ها، نرده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین دیجیتال‌های هوادهی مدیریت می‌».

وزیر ملت ترکیه ممکن است حتی اظهار داشت: در داخل مرز باسوریه در داخل جنوب این ملت دیواری به اندازه ۸۳۷ کیلومتر نوسازی شده است. ترکیه ممکن است حتی همراه خود گارد ساحلی به دلیل 12 ماه قبلی به دلیل غیر زمینی ترین دریاچه ملت، «دریاچه حمام» را برابر ورودی مهاجران تحریک کردن کرده است.

این سرمایه گذاری در داخل 12 ماه 15 منسوب به جلوگیری از جنگ به دلیل حرکت فزاینده‌های دسته جمعی در داخل طولانی شدن 2949 کیلومتری مرز ۲۰ زمینی ترکیه به راه اندازی شد. به دلیل 12 ماه ۲۰۱۵، ۸۳۷ کیلومتر به دلیل مرز ۱۲۹۵ کیلومتری جنوبی ترکیه همراه خود دیوار مرزی مسدود شده است. توسعه دیوار در داخل طولانی شدن ۷۳ کیلومتر به دلیل مرزهای زمینی ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی ترکیه در داخل همسایگی ایران به اندازه ۲۴۷۷ کیلومتر در داخل 12 ماه نیز استقامت کرد. {کار} برای پشتیبانی طولانی شدن ۲۳۸ کیلومتری مرز ایران در داخل شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳ کیلومتر در داخل مرز مشترک همراه خود عراق در داخل جنوب مداوم است.

این در داخل حالی است کدام ممکن است یونان، ملت همسایه ترکیه مکرر افسران آنکارا را بی‌تفاوتی در داخل قبال جان پناهجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل در داخل {انتقال} آن خواهد شد‌ها به مرزهای این ملت کرده است. یونان مکرر به دلیل خشونت آمیز مرزبانان ترکیه همراه خود مهاجران خبر اطلاعات است.

یونان ممکن است حتی به پایان دادن دیوار 40 کیلومتری در داخل مرز همراه خود ترکیه دنده دار شد به همان اندازه سیستم‌های نظارتی اخیر جلوگیری از تردد محتمل پناهجویان به دلیل این سطح به اروپا به طور قابل توجهی بعد به دلیل تحولات در داخل افغانستان خبر داد.