عملیات جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشیانه اسرائیل علیه ایران | تکرار بلوف {حمله} ارتش به قدرت هسته‌ای ایرانبه گزارش همشهری اینترنت به نقل به دلیل فارس، در داخل سایه شکست‌های مستمر اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش نظامی رژیم کوتاه مدت در داخل میدان‌های مختلف، برای اولیه موارد، نهاد نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست رژیم صهیونیستی اسرائیل، به حداقل یک رسانه عبری {اجازه} داد به همان اندازه دانستن درباره «یگان سرزنده‌سازی» تکیه کن به بخش باشد یا نباشد. نظامی اشغالگر، گزارشی آشکار می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سه ژنرالی کدام ممکن است این یگان مخفی را هدایت می تنبل، ذکر شد وگو تنبل. ایگانی کدام ممکن است به ادعا وبگاه عبری زبان «YNET» (یدیعوت آحارون)، مبارزه‌هایی را کدام ممکن است رژیم عبری علیه دشمنانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جاده مقدم آن خواهد شد‌ها، ایران راهی که در آن انداخته، اداره می‌تنبل.

مبارزه روانی گزارشانه‌ها

روزنامه عربی «رأی الیوم» همراه خود تخلیه یادداشتی در داخل خصوص این مبارزه روانی می‌گوید کدام ممکن است می‌تواند نتیجه در شکست‌های مستمر در داخل فرهنگ سازی‌های مختلف شود. واقع مفید‌هایی را برای درجه سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی اسرائیل تولید می‌تنبل. به عنوان تصویر، این کدام ممکن است یادگیری نحوه به جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای نابودی ابزار هسته‌ای آن خواهد شد، {پاسخ} دهد. ابزار‌ای کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اشغالگر، آن خواهد شد را تهدیدی وجودی برای شخصی می‌داند.

اینترنت‌مکان یدیعوت آحارونوت، در داخل شکسته نشده با بیرون افشای شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عکس} سه ژنرالی کدام ممکن است این ایگان را هدایت می‌تنبل، می‌نویسد کدام ممکن است این ایگان، واقع مفید‌هایی با توجه به چگونگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیسم اقدام اسرائیل در داخل صورت بروز فاجعه ایمنی می‌دهد: {حمله} همراه خود هواپیماها، هر دو اکتفاکردن به آن خواهد شد. مبارزه الکترونیک. به آموزش داده شده است فرماندهان این ایگان ارتش اسرائیل، مطمئن می‌تنبل کدام ممکن است خواه یا نه نیاز به این رژیم را در داخل عالی عملیات تنیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک کدام ممکن است مشکل دیپلماتیک استرس مقرون به صرفه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل عملیات فریب در حالی که نداشتن به شلیک عالی گلوله، هر دو خیر باشد یا نباشد؟

بزرگنمایی اتحاد بی‌سابقه همراه خود نظامی‌های قلمرو عربی

جدا از این، ژنرال‌ها همراه خود این استدلال کدام ممکن است ایران، الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های از دوام در داخل نوار غزه، به طور قابل توجهی حماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب اسلامی، دشمنان سرسخت رژیم اشغالگر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند، اعلام کردن می‌کنند کدام ممکن است ایران در داخل نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های مداوم آن خواهد شد را مدیریت می‌کنند. قلمرو، اتحادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف‌های پدید آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسو در دسترس بودن باعث همکاری می‌شود، حتی در داخل زمینه اطلاعاتی، بین این ایگان اسرائیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ایگان‌های تکیه کن به نظامی‌های قلمرو است.

این فرماندهان خواهد شد اعلام کردن کردند کدام ممکن است این همکاری همراه خود نظامی‌های نه، کدام ممکن است مقصود به دلیل آن خواهد شد نظامی‌های عربی در داخل قلمرو بوده اند، به همان اندازه 12 ماه‌های پیش وجود {نداشت}.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌نت در داخل شکسته نشده به نقل به دلیل یکی از آنها در نظر گرفته این سه ژنرال می‌نویسد تخصصی ایجاد می کند این روابط جدیدترین، ژنرال (ج) تخصصی ایجاد می کند سفری علی‌النی به مغرب گذشت بود، می‌ذکر شد: این شانس جدیدترین را برای ما راه اندازی می‌تنبل به همان اندازه توانمندی‌هایی کدام ممکن است تا حد زیادی خرید کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل را راه اندازی کنند. را به شکلی بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سریعتر} در گذشته به دلیل تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود ما تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع دفاعی می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چیزها در داخل آسان‌ترین مسائلی است کدام ممکن است انسان می‌تواند آرم دهد، اتفاق می‌افتد.

تکرار بلوف {حمله} ارتش به قدرت هسته‌ای ایران

فرماندهان یگانفی اسرائیل در داخل شکسته نشده ادعای مخفی کردند کدام ممکن است جدا از آن خواهد شد بر دلخوری کردن کاملاً به دلیل هدف اصلی ایران در داخل، افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سربازان} این یگان نیز به صورت قلمرو ای برای اجرای تدارکات جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری اسرائیل برای انتخاب کردن امکان ارتش برای قدرت هسته ای ایران {کار} می کنند. ویژه به ویژه در داخل سایه امضای توافقی کدام ممکن است احتمالا بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل رأس آن خواهد شد‌ها، امضا احتمالاً وجود خواهد داشت.

بنا بر ادعای این ژنرال‌های ارتش، نظامی اشغالگر حدود دهه گذشته پیش برای {حمله} به ابزار هسته‌ای ایران به درجه بالایی به دلیل انگشت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های تعهد‌های بالغ بر 100 میلیون دلار آمریکا صنوبر شده است.

این مکان اسرائیلی شکسته نشده داد: «اگر به آن خواهد شد‌چه اشاره کردن شد، قراردادهای همکاری اثیری مشترک نظامی اسرائیل و نظامی عربی همسایه را اضافه می‌کنند کدام ممکن است همکاری بی سابقه ای است کدام ممکن است اخیراً علنی شده است، حتماً به حداقل یک گزارش جدیدترین می‌رسیم».

رویای ناتمام ناتوی عربی – اسرائیلی

این اینترنت‌مکان گزارشی در نهایت گزارش شخصی این پرس و جو را ساختار می‌تنبل کدام ممکن است خواه یا نه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عبری دارایی ها فراوان برای {حمله} ارتش به ایران {اختصاص داده شده است} هر دو اینکه تنها واقعی دانستن درباره اظهارات پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های اسرائیل صحبت کنیم؟

رأی الیوم در داخل شکسته نشده نوشت: «با این وجود 2 پرس و جو مهمی کدام ممکن است این اینترنت‌مکان نپرسید، اینجا است کدام ممکن است ائتلاف‌های جدیدترین همراه خود عربی را انتشار تنبل کدام ممکن است خواه یا نه ایران را تهدیدی برای شخصی می‌دانند، عالی ناتوی عربی-اسرائیلی می‌سازند؟ خواه یا نه عربی در داخل تعهد اقتصادی اسرائیل برای {حمله} ارتش برای نابودی ابزار هسته‌ای ایران {مشارکت} خواهد کرد؟».

به اعتقاد تحلیلگران تشکیل ناتوی عربی عالی ساختار یانکی -صهیونیستی منسوب به کنار آمدن با آن خواهد شد‌چه کدام ممکن است تأثیر می گذارد ایران در داخل قلمرو خوانده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی محور از دوام نیز به دلیل چندین دهه گذشته پیش طراحی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هربار بهانه‌ای نه به دلیل این وضعیت‌ها می‌شود. با این وجود تشکیل ناتوی عربی – اسرائیل به هیچ وجه نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید است که چه چیزی مسئول چه چیزی بود به دلیل آن خواهد شد شناخته شده به عنوان عالی رویای غیرقابل تعبیر یاد می‌شود.

پیام‌های عمده عملیات روانی قابل انتساب به تل‌آویو علیه ایران

با این وجود معمولاً تل آویو به دلیل درز خودخواسته این داده ها می خواهند {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه می‌تواند باشد یا نباشد؟

پایگاه خبری وب العالم همراه خود بازنشر این گزارش مکان وای‌نت، نوشت: «مشهود است کدام ممکن است اگر قرار باشد یا نباشد، این پیام تشکیل پیامی باشد یا نباشد، اولیه، تخلیه، افشای عدم توانایی، نقطه ضعف، نامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخوردگی اسرائیل در برابر این عالی وسط از دوام بویژه ایران است. وقتی این رژیم مدعی می‌شود کدام ممکن است اسرار و فنون شخصی را فاش می‌تنبل، بدون هیچ ملاحظه ای است تخصصی ایجاد می کند وهله اول هیچ رازی ندارد کدام ممکن است همراه خود آن خواهد شد، ایران هر دو از دوام را غافلگیر تنبل. اتفاقی کدام ممکن است طی ۷۰ 12 ماه قبلی خیّی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریبکاری‌اش را آرم می‌دهد کدام ممکن است به هیچ وجه یک چیز را کدام ممکن است مشارکت در دهد، فاش نمی‌تنبل. این رژیم اگر به افرادی که دشمن شخصی را می‌دانند، ضربه وارد کنند، حتی عالی دوم در داخل آن خواهد شد درنگ نمی‌تنبل».

پیام دوم این اصطلاح {افشاگری}، به نوشته العالم، ناامیدکننده نه به دلیل پیام اول است، در نتیجه آرم می‌دهد کدام ممکن است ساختگی می خواهند سخت شخصی همراه خود پشتیبانی رژیم‌ها و نظامی‌هایی است کدام ممکن است به حمایت به دلیل آمریکا متکی هستند یکسان‌طور کدام ممکن است شخصی اسرائیل به آن خواهد شد اتکا دارد. . تنها واقعی تمایز آن خواهد شد‌ها در داخل اینجا است کدام ممکن است آن خواهد شد نظامی‌ها به آمریکا پول نقد می‌دهند به همان اندازه به دلیل آن خواهد شد دفاع کردن کنند، {در حالی که} نظامی اشغالگر به دلیل آمریکا پول نقد می‌گیرد به همان اندازه به دلیل آن خواهد شد در داخل قلمرو دفاع کردن تنبل.

العالم {در این} تحلیل می‌نویسد: بر این مقدمه، مشهود است کدام ممکن است اسرائیل برای اجرای سازشکار عربی در داخل سفر‌های شخصی هر دو وادار آن خواهد شد‌ها به امور مالی برای اجرای ابزار‌هایش، آرم می‌دهد واقعاً احساس می‌تنبل کدام ممکن است اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی سازشکار پس به دلیل قطعنامه ادعا شده آمریکا مبنی است. بر آزاد کردن قلمرو در داخل {زیر} ضربات از دوام از دوام است. قطعنامه‌گیری ناشی از چه چیزی مسئول چه چیزی بود‌بر در دسترس بودن آمریکا در داخل قلمرو‌ای برای این ملت است کدام ممکن است ممکن است وجود داشته باشد.

بر مقدمه این تحلیل، در داخل چنین شرایطی، یتیمان آمریکا چهاره‌ای جز این نباید باشد کدام ممکن است همراه خود چنین {افشاگری}‌های قابل انتساب به القاعده‌ای کدام ممکن است همراه خود هم هستند در داخل حالی هستند کدام ممکن است واقعیت فقطً کاملاً برعکس آن خواهد شد است. معمولاً اگر آمریکا {نمی تواند} به دلیل یتیمان شخصی دفاع کردن تنبل، خواه یا نه اسرائیل احتمالاً به دلیل آن خواهد شد دفاع کردن تنبل؟