{علائم} آسان‌ای کدام ممکن است آرم می‌دهد پارکینسون داریدبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به دلیل ایسنا، {بیماری} پارکینسون اختلال عملکرد پیشرونده سیستم عصبی است کدام ممکن است بر امکانات حرکتی تاثیر می‌گذارد. {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های این {بیماری} {برای هر} شخص احتمالاً ممکن است کاملاً متفاوت باشد یا نباشد. ممکن است حتی ممکن است به طور اضافی {علائم} خفیف باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد کلمه قرار نگیرد.

{علائم} {بیماری} پارکین چند مورد آخر نفر به دلیل عالی طرف بدن ما راه اندازی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پس به دلیل راه اندازی {علائم} در داخل هر کدام مورد در داخل آن قرار است طرف بدن ما همراه خود عمق بیشتری باقی می‌ماند.

{علائم} پارکینسون

تعدادی از {علائم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های {بیماری} پارکینسون عبارتند به دلیل:

لرزش: لرزش معمولا به دلیل انگشتان پا، انگشت هر دو انگشتان راه اندازی می‌شود. ممکن است به طور اضافی انگشت در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل حالت آرام شدن نیز بلرزد.

خزیدن تر شدن {سرعت}: همراه خود زمان، ممکن است به طور اضافی {بیماری} پارکینسون {حرکت} شخص را تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در کارهای آسان را برای مبتلایان آشفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان گیر تدریجی. ممکن است به طور اضافی هنگام وارد شدن به دلیل راهی که در آن‌های پیاده‌روی شخص، نیاز به‌تر شدن به دلیل روی صندلی زحمت کش باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل هنگام راهی که در آن وارد شدن به دلیل پاهای شخصی را روی پایین بکشد.

سکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش شدن ماهیچه ها: سفتی بدن ما ممکن است به طور اضافی در داخل {هر} قسمتی به دلیل رخ دهد. سکسی شدن ماهیچه ها احتمالاً ممکن است دردناک باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع حرکتی شخص را {محدود} تدریجی.

تنظیم در داخل سناریو اندام‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال عملکرد در داخل اتصال: سناریو بدن ما ممکن است به طور اضافی شوکه شده شود هر دو شخص مراقبت از نگه داشتن مسئله داشته باشید.

تنظیم در داخل یادداشت کردن: ممکن است به طور اضافی یادداشت کردن برای در وضعیت ضعیف سلامتی زحمت کش شود.

هیچ درمانی برای {بیماری} پارکینسون {وجود ندارد}، با این وجود داروهای تجویز شده به طور استاندارد به مدیریت {علائم} پشتیبانی می‌کنند. مبتلایان عذاب توسط پارکینسون نیاز به همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی متخصص همکاری کنند به همان اندازه به 1 ابزار درمانی بهترین کدام ممکن است {علائم} {بیماری} را به اساساً بیشترین میزان تسکین اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانقدر کم عوارض ناخوشایند را داشته باشد یا نباشد، انگشت پیدا تدریجی. در داخل اسبابک ها پیچیده‌تر ممکن است به طور اضافی روش جراحی قابل توصیه شود.