شکسته نشده مبارزه فرسایشی همراه خود بهبود دستمزد کارمندان | پاسخ به تعدیل مصوبه حقوقبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به دلیل ایسنا، هادی ابوی کسب اطلاعات در مورد اظهارات دیروز برخی اشخاص حقیقی غیرمسئول در داخل بخش کارگری مبنی بر تعدیل حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد کارمندان اظهار کرد: همراه خود تحویل داد 2 ماه به دلیل تصویب مصوبه دستمزد شکسته نشده اظهارنظرهای غیرمسئولانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمسئول به دلیل سوی برخی اشخاص حقیقی غیرمجاز. پاسخگو برای در داخل بخش کارگری را شاهدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً غیر از آن قرار است کدام ممکن است به دلیل دستور بحث و جدال قانونگذاری صیانت شود، می بینیم کدام ممکن است رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین رسمی را {زیر} سؤال می‌برند.

وی همراه خود مقوله ای تعیین دستمزد گروه کارگری در داخل شورای ایده آل {کار} صورت می پذیرد، ذکر شد: خواه یا نه ما {کار} می کنیم شناخته شده به عنوان اعضای شورای ایده آل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان در داخل تعیین حقوق کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران پیشرفته ترین و پیشرفته ترین کدام ممکن است بخشی به دلیل آن قرار است در داخل مجلس تحمیل می تواند. بگوییم تصور به در داخل هفته بلند مدت آن قرار است را تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاتی در داخل آن قرار است صورت؟ در داخل کجای دنیا در داخل امر مقررات صورت نگرفته است، از قبلً هم می‌گفتم هیچ عامل کسب اطلاعات در مورد شانس بهبود دستمزد ادعا می‌شود، می‌گفتم کدام ممکن است این اتفاق با استفاده از سه جانبه گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شورای ایده آل {کار} مشارکت در می‌شود پیش بینی {داریم} اشخاص حقیقی شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه شخصی را داشته باشند. را در داخل چنین اظهارنظرهایی نگه داشتن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجیده سخن بگویند.

ابوی افزود: در داخل مقررات {کار} بخش برای مردم غیر پاسخگو برای در داخل کارگری فقط در مورد تعیین دستمزد کارمندان غیر منتظره است. ما از قبلً هدایت دادیم کدام ممکن است می‌توانیم ماده ۴۱ مقررات {کار} را اصلاح کردن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور عالی مشاور مجلس در داخل ترکیبی شورای ایده آل {کار} بگنجانیم به همان اندازه عالی مشاور هم حضور داشته باشیم با این وجود فقط در مورد مقررات را می‌توانیم غیرکارشناسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {غیرقانونی} باشیم. جای پرس و جو دارد.

دبیرکل کانون ایده آل صفحه بحث های صنفی کارمندان ذکر شد: در داخل ماه مبارک رمضان نسبت دروغ گفتن می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند کدام ممکن است تصور به رئیس جمهور اصل تغییر دستمزد کارمندان را بدهد، {در حالی که} ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر {کار} تمام قد به دلیل این مصوبه حفاظت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شورای اسلامی را تصویب کردند. اطلاع‌های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیز این اظهارات را مقوله ای می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا می‌کنند کدام ممکن است چنین یک چیز صحت ندارد کدام ممکن است بعد به دلیل این ماده موضوع، این اظهارات شخصی را اصلاح کردن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گویند ما همراه خود بهبود ۵۷ درصدی اصولاً مخالفیم.

وی همراه خود مقوله ای تعیین دستمزد قابل اصلاح معمولاً نیست، ذکر شد: اگر چنین اتفاقی بیفتد کدام ممکن است محال است، بدعتی جدیدترین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل گذشته تاریخی مقررات {کار} بی‌سابقه {بوده است}. مسئله عده ای رفیق دارند در داخل هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز کارمند کام کارمندان را تلخ کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بذر نامیدی بپاشند.

ابوی شکسته نشده داد: ما کسب اطلاعات در مورد بهبود 57 درصدی در گذشته به دلیل اطلاع {داریم} کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی آرزوی {حذف} شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه اقلام اصلاح تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تورم بهبود پیدا تنبل ولی همراه خود نیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت معیشت چنین تصمیمی سه جانبه گرفته شود.

این مقام پاسخگو برای کارگری تاکید کرد: میزان تورمی تخصصی ایجاد می کند فروردین ماه در حال وقوع است، به گونه ای است کدام ممکن است کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگر باقی مانده است حقوق برج فروردین را نگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روال {بازار} است. ما 5 نمی‌توانیم بگوییم بهبود حقوق کارمند هر دو کارگر باعث این تورم می‌شود در نتیجه سهم دستمزد در داخل هزینه تمام شده بین به همان اندازه 12 شانس است کدام ممکن است باعث بهبود حقوق کارمندان می‌شود.

ابوی افزود: افرادی که نگرانند همراه خود بهبود حقوق تورم از حداکثر می‌شوند، {نسخه} ای فراهم کردن می‌دهد کدام ممکن است این مورد را نمی‌توان ولی در همه زمان ها به دلیل دستگاه حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد برای مدیریت تورم استفاده بیشتر از کرد کدام ممکن است نماد می‌دهد هیچ {نسخه}‌ای برای معامله با تورم {نداریم}.

وی در نهایت ذکر شد: {هر} شانس افزایشی کدام ممکن است برای حقوق کمیسیون دریافت می کند، یک بار دیگر تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود هزینه ها را ناپذیر می تنبل ولی این انتخاب گرفته شده به همان اندازه امکانات معیشت درگیر شدن 12 ماه 1101 نگه داشتن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل هزینه مربوطه های {درمان}، استخدام بها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} گوشت گرفته شود. ، داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای ابتدایی برآیند.

عصر قبلی شورای اطلاع‌رسانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین معرفی شد کدام ممکن است انتخاب شورای ایده آل {کار} برای بهبود ۵۷ درصدی زمین دستمزد کارمندان قطعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمانه‌زنی‌ها کسب اطلاعات در مورد احتمالات بهبود حقوق کارمندان اشتباه است. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین قاطعانه به دلیل {سربازان} جاده مقدم تأمین سراسری – هم {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم کاریان – حمایت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت کارمندان را جاده بنفش شخصی می‌دانند.

پیش به دلیل این معاون وزیر {کار}، حقوق اصلاح حقوق را تکذیب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است بود: وزیر {کار} شورای ایده آل {کار} را به کل شما نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنگاه های مقرون به صرفه ابلاغ کرده است.