شکایات 6 هفته ای {برای تغییر} بدن ما

تعداد زیادی از رژیم‌های غذایی انتقاد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است به آنها خواهند شد کمکی نمی‌تدریجی، در مدت زمان کوتاهی فریاد می‌زنند «غیر صادقانه». راستش را بخواهید همراه خود اصلاح کردن بدن ما 6 هفته ای نتیجه نهایی گرفته ام، با این وجود 6 هفته است کدام ممکن است 30 کیلو بار کم نکرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی خواستم. {اهداف} ریختن پوند {هر} کس کاملاً متفاوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افرادی که آرزو می کنند ریختن پوند زیادی هستند، رژیم مایکل تورموند را واقع مفید می کنم.

با این وجود، این رژیم درهم آمدن است نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انضباط زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آمادگی ریختن پوند را ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نرم افزار غذایی پایبند نیستید، حتی تمیز کردن با شخصی دردسر ندهید. {افرادی که} انتقاد می کنند تخصصی ایجاد می کند این نرم افزار بار کم نکرده اند، در داخل برنامه کاهش وزن شخصی غیر صادقانه کرده اند هر دو قانون سرانگشتی ها را رعایت نکرده اند. این نرم افزار غذایی شدید سرراست است، با این وجود افراد ادامه دارد {نمی توانند} به همین دلیل آن خواهد شد پیروی کنند. این نرم افزار صرفاً اینجا است کدام ممکن است وعده های غذایی بیشتری در داخل روز (6 وعده غذایی کودک) در مورد انواع بدن ما شخصی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما شخصی را بر مقدمه {مناطق} مسئله دار شخصی تعیین کنید دهید. {افرادی که} بار کم {نکردند} هر دو در داخل برنامه کاهش وزن شخصی غیر صادقانه کردند هر دو به همین دلیل قانون سرانگشتی های این نرم افزار پیروی {نکردند}.

نرم افزار غذایی فقطً منع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است داشته باشید بسیار زیاد {سبزیجات} به عادی، گوشت با بیرون چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات های پیشرفته بلعیدن خواهید کرد. با این وجود، پرس و جو اینجا است کدام ممکن است “چقدر را بار کم کنید؟” خواه یا نه حاضرید خوب کیسه چیپس سیب زمینی هر دو خوب پارچ بستنی نخورید به همان اندازه به اندام چیز خارق العاده در مورد کدام ممکن است در همه زمان ها می خواستید برسید؟ این نرم افزار به ممکن است داشته باشید می آموزد کدام ممکن است با بیرون نکات، با کلاس های پر زرق و برق هر دو رژیم تمرینی از حداکثر، مفید وعده های غذایی بخورید.

این راهنمای نرم افزار غذایی به من می روم آموخت کدام ممکن است روش های آسان به برای وعده های غذایی شخصی {برنامه ریزی} کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه جایگزین برای های مفید تری را تصمیم گیری در مورد کنم (مقایسه شده است همراه خود غذاهایی کدام ممکن است در گذشته به همین دلیل تنظیم رژیم می خوردم). در واقع، من می روم گاهی غیر صادقانه می‌کنم، با این وجود همراه خود نرم افزار‌های غذایی‌ام بر مقدمه انواع بدنم (انواع بدن ما C) فقطً مناسب بوده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه بار کم کرده‌ام.