شرط آخرین آمریکا برای خروج به همین دلیل ثبت تروریستی | ایران می‌داند چه کاری نیاز به مشارکت در دهدبه گزارش همشهری اینترنت، ایسنا به نقل به همین دلیل رویترز نوشت: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت: البتهً نیاز به به پایبندی‌های هماهنگی هسته‌ای، ساده ترین راه رفع برای کنار آمدن با مشکل‌هایی کدام ممکن است مشتاق در مورد ایران معرفی شده است، بازگردد.

وی شکسته نشده داد: حصول هماهنگی هسته‌ای همراه خود ایران به همین دلیل آمریکا برای کنار آمدن با آنچه کدام ممکن است وی، ورزش‌های بدنهاد ایران می‌نامید، نخواهد کاست.

بلینکن ممکن است حتی در داخل خصوص احتمالات خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همین دلیل ثبت گروه‌های تروریستی خارج از کشور آمریکا، اظهار داشت: تنها واقعی در داخل صورت پتانسیل این {اتفاق بیفتد} کدام ممکن است ایران گام‌های اجباری برای توجیه خروج به همین دلیل این ثبت را بردارد. ایران میداند کدام ممکن است نیاز به چه کاری مشارکت در دهد.

وزیر خارجه آمریکا ممکن است حتی مدعی شد کدام در بازتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی {در حال حاضر}، تهدیدی به همین دلیل سوی سپاه پاسداران علیه افسران یانک دارد.

وی ممکن است حتی عنوان کرد کدام ممکن است، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به ۸۶ تحریم علیه سپاه پاسداران اعمال کرده است.