شاطر لیلا ؛ بانوی نانوای ایران


به گزارش همشهری اینترنت به نقل به همین دلیل ایسنا، اصفهان {هر} {کسی} نوش‌آباد گذشت باشد یا نباشد، روبروی پارک نسترن، عالی مغازه نانوایی را می‌بیند کدام ممکن است عالی زوج نوجوان در داخل آنجا مشغول {کار} هستند. هرچقدر این صحنه برای مصرف کننده‌های منطقه ای شناخته شده است، با این وجود برای مسافران جلب توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفتی‌برانگیز است.

بانویی کدام ممکن است پای تنور همراه با همسرش می‌ایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان سنگک را به همین دلیل تنور جیر جیر بیرون از در می‌کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرگرم کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش‌رویی به بازو مصرف کننده می‌سپرد. «لیلا خبازی» بانوی ۴۰ساله نوش‌آبادی است کدام ممکن است بعد به همین دلیل آنکه پرستاری در داخل مطب عالی ارائه دهنده خدمات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} در داخل تالار جشن را تخصص کرده، چند قبلی سالی است کدام ممکن است بخشی به همین دلیل حیاط محل اقامت شخصی را شدن نانوایی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپای شریک زندگی شخصی، {کار} می‌تدریجی.

بوی نان معاصر به همین دلیل چند قبلی متر جلوتر به استقبال می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} رهگذری را به شخصی جلب می‌تدریجی. چاشتگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام نفر مشغول شستن پیاده‌روی ورودی نانوایی هستند.

دیدن ما برای آنها خواهند شد تعجبی ندارد، {انگار} آنکه به پذیرایی به همین دلیل آدم‌های غریب رفتار کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان سنگکی کدام ممکن است اکنون نیست جیر جیر معمولاً نیست، به همین دلیل ما نیز پذیرایی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل صحبت کوتاهی ماجرای نانوا شدنش را می‌گوید.

شاطر لیلا ؛ بانوی نانوای ایران

این بانوی نانوا می‌گوید: بعد به همین دلیل آنکه در داخل موضوع حسابداری دیپلم بدست آوردم، علاقه مند به‌ای به مدرسه نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل عروسی مشغول محل اقامت‌{داری} شدم. حرفه همسرم، سایه‌کاری ساخت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارش هم افزایش داشت، با این وجود به خرید کدام ممکن است کاغذ دیواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن‌های اکنون نیست روند شد، سایه‌کاری هم به همین دلیل افزایش افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد تقریباً در مورد آنکه فاصله امدادگری را بلد بودم تواند به شما کمک کند سیستم اقتصادی خانوار عصرها در داخل مطب عالی ارائه دهنده خدمات بهداشتی مشغول {کار} شدم. چند قبلی سالی تحویل داد کدام ممکن است به حداقل یک تالار پذیرایی رفتم. صبح ساعت ۸ به همان اندازه ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصرها به همین دلیل ساعت ۳ به همان اندازه ۱۱ کدام ممکن است گاهی به همان اندازه پاسی به همین دلیل نیمه‌ساعت شب هم به اندازه می‌کشید.

وی شکسته نشده می‌دهد: اوضاع سایه‌کاری کدام ممکن است بی رنگ شد، همسرم به سفارش پدرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرش تعیین گرفت مشغول حرفه پدری شخصی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانوایی راهی که در آن بیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل این شد کدام ممکن است من خواهم کرد هم تصمیمم را گرفتم به همان اندازه خودم خیلی خودم در داخل نانوایی مشغول {کار} شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون نانوایی حرفه خانوار پدری‌ام بود، فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فن {کار} را بلد بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ‌مشغول {کار} شدم.

وقتی به همین دلیل پاسخ مصرف کننده‌ها ‌پرسیدم، همه چیز دوباره لبخند ‌زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: روزهای اول برای افراد جلب توجه بود کدام ممکن است یک زن در داخل عالی اطراف مردانه {کار} می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده بوده اند {کسی} پاسخ خاصی {نداشت}، با این وجود  مسافران در داخل برخورد اول شگفتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمی فقط مورد توجه قرار گرفت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد نانشان را می‌خرند. با این وجود تا حدودی این امر باعث نمره اعتبار مغازه شده است چون به نسبت مغازه‌های مردانه، هم اطراف تمیزتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نوبت رعایت می‌شود.

{در این} هنگام خانمی برای گرفتن نان مراجعه می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید من خواهم کرد جایگزین به بازو معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل او می رود می‌پرسم، به تذکر او می رود، اگر یک زن در داخل نانوایی باشد یا نباشد چه فرقی همراه خود سایر نانوایی‌ها دارد؟ در داخل جوابم می‌گوید: وقتی یک زن در داخل نانوایی هست، خیالمان آرام می‌شود کدام ممکن است نان در داخل عالی اطراف تازه پخته شده است.

ساعت به ۱۰ رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمیر آماده است. جایگزین فراغت دختر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص نانوا به نوک رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر ارباب، تنور را براق می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جاروی مخصوص، سنگ‌های تنور را تازه می‌تدریجی، کم‌کم گرمای تنور محاصره می‌شود.

شاطر، اولیه چانه خمیر را به همین دلیل خمیردانی درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسم‌الله بلندی اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خمیر را روی پارو انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هر کدام بازو شخصی به روشی انتخاب شده آن خواهد شد را پهن کرد. اول به تعیین کنید مستطیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اندازه گیری درجه پارو شد با این وجود کم‌کم به اندازه گیری‌ای نازک شد کدام ممکن است نوک مثلثی تعیین کنید آن خواهد شد به همین دلیل پارو بیرون از در زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} پنداشتم الآن بر پایین می‌افتد پارو را درون تنور برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سبک‌ای هنرمندانه، نان را بر روی درجه تنور پهن کرد.

شاطر لیلا، {به دقت} مورد توجه قرار گرفت می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان‌های پخته شده را همراه خود چنگک، به همین دلیل تنور بیرون از در می‌آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میخ‌های سینه دیوار می‌کوبد. صورتش به همین دلیل گرمی شومینه، سرخ می‌شود با این وجود ‌توجهی به گرمای تنور ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود لبخندی کدام ممکن است بر لب دارد، همراه خود مصرف کننده روز خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیکی مشاوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان را به بازو او می رود می‌دهد.

شاطر لیلا ؛ بانوی نانوای ایران

به همین دلیل شاطر امیر پرسیدم، نانوایی {کار} سختی معمولاً نیست؟ نگاهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: منسوخ شده‌ها بر این ایده بوده اند کدام ممکن است نانوایی حرمت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیاقت می‌خواهد. نانوایی، مخصوصاً نان سنگک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادی، {کار} زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاقت‌فرسایی است، با این وجود وقتی در نظر گرفته شده کنی کدام ممکن است حاصل دردسر باشي، برکت سفره مردمان است، عالی حس کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایندی به وجودت می‌افتد کدام ممکن است نمی‌توان فراموش کرد. به قول روانشناسی کدام ممکن است مصرف کننده ماست، بوی نان معاصر، حس خوش بینانه دارد.

شاطر امیر می‌گوید: پخت نان سنگک همراه خود سایر نان‌ها تمایز دارد، ساعت ۴ صبح نیاز به خمیر آن خواهد شد را کنار هم قرار دادن کنی به همان اندازه بتوانی ساعت ۶ صبح راه اندازی به پخت کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این 2 ساعت فضا روزی برای سایر نان‌ها معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {هر} نوبت پخت تکرار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان اظهار داشت کدام ممکن است همه شما روز به همین دلیل ساعت ۴ صبح به همان اندازه ۱۰ ساعت شب مبتلا به ممکن است باشی.

وی شکسته نشده می‌دهد: برای پخت سنگک نیاز به توانایی جسمی داشته باشی به همان اندازه بتوانی پاروی سه متری را بر روی سنگ‌ها {حرکت} بدهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید است که دلیل پشت، تعداد زیادی از  نانواها دچار {بیماری}‌های کمر {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پادرد می‌شوند.

در داخل همین فضا شاطر لیلا همراه خود سرگرم کننده بر لب اظهار داشت: حواست به سلیقه مصرف کننده هم {باید باشد} برخی نان برشته می‌خواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی نان ملایم می‌پسندد، برخی هم مصرف کننده نان کنجدی هستند کدام ممکن است باید همیشه مطابق سلیقه آنها خواهند شد نان را عرضه بدهیم به همان اندازه همه شما خوشحال باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر سفره دعا کنند.

این زوج نانوا، 2 فرزند دارند، دخترشان زهرا کدام ممکن است داده ها‌آموز 12 ماه {دهم} {دبیرستان} استعدادهای عالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به گروه زبان می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم عضو کارکنان والیبال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرشان سینا کدام ممکن است کیفیت عالی ابتدایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشق آنها خواهند شد هم بر عهده {مادر} است.

امیر ارباب افزود: عصرها کدام ممکن است نانوایی شلوغ می‌شود، پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرهایم به پشتیبانی می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این مدت زمان، همسرم به فرزندان معامله با می‌تدریجی به همان اندازه به همین دلیل درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه عقب نمانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر خدا کدام ممکن است به همان اندازه حالا مشکلی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش مربی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکلاس‌های شخصی سربلند بوده‌اند.

لیلا خبازی، پیش به همین دلیل نانوایی عضو کارکنان والیبال {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد هم گاهی کدام ممکن است جایگزین داشته باشد یا نباشد به تجهیزات گلف می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} ساعت شب در داخل پارک محله پیاده‌روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید می‌تدریجی: فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریح برای سلامت روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسم خانمها در لحظه، ضروری است.

این بانوی نانوا اظهار داشت: {هر} ساعت شب بعد به همین دلیل مغازه هر دو صبح در داخل فضا کنار هم قرار دادن شدن خمیر، ناهار را کنار هم قرار دادن می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی هم مادرم هر دو {مادر} همسرم این دردسر را بر دوش می‌کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفظ به همین دلیل پسرم هم بر عهده دخترم است کدام ممکن است هم نیاز به به درس‌های خودش برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل این شانس استفاده بیشتر از می‌کنم به همان اندازه به همین دلیل همراهی آنها خواهند شد سپاسگزاری کنم.

خبازی تقریباً در مورد ۱۶ آوریل روز بین المللی شناخت به همین دلیل شریک زندگی اظهار داشت: چرخ روزگار برای کسی تا حدودی می‌چرخد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خانوار ما هم همراه خود گرمای تنور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک خوش نان سنگک می‌چرخد. هم خوشی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ناخوشی، با این وجود این چرخ نیاز به بچرخد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} به سمت آن خواهد شد ایستاد. شناخت ممکن است بخواهید بهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه‌های گزاف هم ندارد، همین کدام ممکن است {یکدیگر} را توجه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلانه برخورد کنیم، یکی از بهترین چاره است.

بیرون از در به همین دلیل مغازه، مطمئناً یکی خریداران نانوایی اظهار داشت: همه شما‌عامل را کدام ممکن است نوشتی، این را هم اضافه کن چند قبلی سالی کدام ممکن است کرونا، بلای جان مردمان شده بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما به همین دلیل {یکدیگر} خطرناک می‌کردیم، لیلا خبازی، در داخل همه شما در یک روز واحد‌روز، همراه خود خودروی سفارشی شخصی به منزل مبتلایان می‌سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست مثل یک زن دلسوز برای آنها خواهند شد سرم تزریق می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستار آنها خواهند شد بود.

بر شیشه نانواییِ ارباب، بر عالی پرده کدام ممکن است همه شما آن خواهد شد را به خوبی ببینند، قانون اساسی سه‌گانه‌ای نوشته شده است«به حقوق {یکدیگر} احترام بگذاریم، سالمندان، حق اولویت دارند، نوبت را رعایت کنیم».

عالی روان‌شناس اظهار داشت: شناخت به همین دلیل شریک زندگی هر چند به‌ صورت زبانی هم باشد یا نباشد، باعث سخت روحیه همدلی در داخل خانوار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع شدن به همین دلیل روزمرگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکنواختی اقامت مشترک می‌شود، یکسان‌طور کدام ممکن است امام علی(ع) فرموده است انسان‌ها نیازمند احسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکی هستند.

الهه خیرخواه اظهار کرد: قدرشناسی در داخل ارتباطات به طور قابل توجهی در داخل اطراف خانوار، نتیجه در سخت اتصال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت روانی اشخاص حقیقی محل اقامت را تقویت می‌بخشد، ضمن آنکه مورد توجه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاهشان نسبت به اقامت اجتماعی نیز تقویت پیدا می‌تدریجی.

وی افزود: وقتی خدمت دیگران نسبت به شخصی را می‌شماریم، اتصال ما همراه خود دیگران خوش بینانه می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت به همین دلیل شریک زندگی مطمئناً یکی بسیار مهم‌ترین مؤلفه‌های نگه داشتن اقامت مشترک است کدام ممکن است هیچ سوئیچ ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} {در این} دنیای پرسرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متلاطم به بهانه حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتاری‌های هر روز فراموش شود.

خیرخواه تصریح کرد: اشخاص حقیقی قدرشناس، آن را به راه روحی، نشاط خوش بینانه بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل اقامت سفارشی شخصی نیز لذت بردن بیشتری می‌برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید  همراه خود تمام وجود شخصی، خوشبختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت را واقعاً احساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اطرافیان شخصی منتقل می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی کمتر دچار مالیخولیا می‌شوند.

این روان‌شناس {تأکید کرد}: قدرشناسی به همین دلیل شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران، حس روند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسادت را سبک‌ کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث می‌شود کدام ممکن است شخص به همین دلیل اقامت شخصی، رضایت داشته باشد یا نباشد، ضمن اینکه قدرشناسی به همین دلیل شریک زندگی، مهارتی است کدام ممکن است درآمد آن خواهد شد به شخصی شخص می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود را در داخل جایگاهی قرار می‌دهد کدام ممکن است به همین دلیل ایمنی خاطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روان بهره‌مند شود.

خیرخواه اظهار داشت: فردی است که هیچ وقت به همین دلیل شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطرافیان شخصی تشکر نمی‌تدریجی، قطعاً به اتصال مشترک {آسیب} می‌رساند. {در حالی که} بهانه‌های خیلی هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک می‌توانند، اقامت مشترک را تقویت ببخشد، در نتیجه این {کار} بر چشم انداز شریک زندگی {تأثیر} خوش بینانه ‌گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود را الهام بخش می‌تدریجی به همان اندازه کارهای خوش بینانه خودش را همه چیز دوباره تکرار تدریجی.