سقوط پهپاد رژیمی در داخل ناخوشایند سوریهبه گزارش همشهری تحت وب، وزارت مبارزه رژیم اشغالگر قدس همراه خود تایید این خبر، ردیابی تا حدودی پهپاد نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی مشاوره است کدام ممکن است هیچ گونه دلخوری کردن فقط در مورد درز داده ها آن خواهد شد {وجود ندارد}. افسران این رژیم علت ایجاد سقوط په‌پادشان در داخل ناخوشایند سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نزدیکی مرز را نیز ادعا {نکردند}.

به گفه قرار است به آنها بروند، پهپاد مذکور مشارکت در امور روال شخصی {بوده است}.

تا حد زیادی بیاموزید:

در داخل رئیس پیشین نیروی اثیری خوب رژیم اثیری اخیراً اعتراف کرده بود کدام ممکن است نظامی اسرائیل در داخل 12 ماه‌های جدیدترین، روزی کدام ممکن است نیروهای حزب الله عملکرد این رژیم را تحریک کردن کردند، تعدادی از ورزش‌های هواپیماهای با بیرون سرنشین را بر فراز لبنان {محدود} کرده بوده اند.