سرخک به اکثر استان‌ها رسید؛ هشدار سریع وزارت بهداشت | فینال آمار قربانیان در داخل ایرانبه گزارش همشهری تحت وب به نقل به دلیل ایسنا، دکتر محسن زهرایی، رئیس هیئت مدیره {بیماری}‌های قابل مدیریت همراه خود واکسن وزارت بهداشت نزدیک به این {بیماری} سرخک در داخل عالی سطح {محدود} نمی‌ماند، اظهار داشت: این {بیماری} فوق العاده مسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌{راحتی} به اشخاص حقیقی آشفته می‌شود کدام ممکن است ایمن نباشند. ، منتقل می تواند باشد.

به آموزش داده شده است این پاسخگو برای در داخل ابتدای 12 ماه جاری میلادی، مخصوصاً 140 نفر به دلیل 98 در وضعیت ضعیف سلامتی رنج بردن از سرخک ایجاد شدند کدام ممکن است 28 نفر ایرانی، 66 نفر به دلیل افغانستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نفر پاکستانی بوده اند. این انواع در وضعیت ضعیف سلامتی همراه خود بررسی اجمالی بیش به دلیل 300 مورد {بیماری} نامشخص در داخل در همه جا ملت ایجاد شدند. این اشخاص حقیقی به دلیل استان‌های مختلف ملت شناخته شده است‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر استان‌ها عالی هر دو بیش به دلیل عالی مورد به دلیل عالی {بیماری} هستند.

واکسنزده‌ها؛ جدی مبتلایان سرخک در داخل ملت

وی همراه خود خاص این کدام ممکن است این مقدار بالای اسبابک ها را در داخل گروه سنی {زیر} ۱۰ 12 ماه به‌ویژه در داخل گروه ۵ سنی {زیر} 12 ماه قرار می‌دهد، اضافه می‌تدریجی: جوانان {زیر} ۱۲ ماه کدام ممکن است باقی مانده است به سن واکسن نرسیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد، گروه سنی عالی به همان اندازه ۵ 12 ماه مبتلایانی هستند کدام ممکن است {آسیب} می‌بینند. واکسن اکتسابی {نکردند}.

آماده سازی به سرخک در داخل اتباع بین المللی بیشتر به دلیل ۲۰ 12 ماه

وی افزود: در داخل اتباع بین المللی مواردی به دلیل حتی در داخل گروه سنی بیشتر به دلیل ۲۰ 12 ماه هم {داریم} کدام ممکن است این اشخاص حقیقی را هم آزمایش واکسیناسیون علیه سرخک را نداشتند. مشارکت در اندازه دوره شده (به دلیل ابتدای 12 ماه جاری اشاره کردن شده) اسبابک ها سرخکی کدام ممکن است باعث فوت شده باشد یا نباشد، نمی‌باشد یا نباشد.

تدارک واکسیناسیون به زودی اتباع بین المللی

دکتر زهرایی دانستن درباره ابزار تکمیلی واکسیناسیون سرخک در داخل ملت، تصریح کرد: {در حال حاضر} ابزار‌ریزی است کدام ممکن است واکسیناسیون نامحدود‌تری برای عملیات بین المللی مشارکت در می‌شود کدام ممکن است این {کار} نیازمند ابزار‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد گروه‌های عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل استقرار قرار است به آنها بروند است به همان اندازه همراه خود در دسترس بودن واکسن می خواست، این ابزار تحریک کردن شود. شود. فعلا به تعیین کنید {محدود} این {کار} برای کانون‌های مسکن اتباع بین المللی بویژه‌ آنهایی کدام ممکن است جدیدترین وارد ملت می‌شوند در داخل جاری مشارکت در است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب اول ما این اخیر‌واردان هستند.

اداره همه {بیماری}‌های قابل سیستم همراه خود واکسن وزارت بهداشت شکسته نشده داد: طی عالی ماه بلند مدت کدام ممکن است {شرایط} بهتری داشته باشد یا نباشد این ابزار وسعت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً در داخل تمامی مبادی مرزی جنوب ژاپنی اتباع بین المللی را تحمل واکسیناسیون قرار می‌دهد به همان اندازه این داده ها سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شود. نگه دارند. {در این} ابزار اگر شخص در داخل بدو دسترسی ملت اثبات معتبری برای نشان دادن واکسن شخصی نباشد، می‌بایست واکسن سرخک تدریجی.

نیاز واکسیناسیون جوانان علیه سرخک در داخل ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ ماهگی

این پاسخگو برای در داخل شکسته نشده تاکید کرد: اگر خانوار‌ها به واکسیناسیون جوانان پشتیبانی کنند، نیاز به آن قرار است را مشارکت در دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 نوبت واکسن را در داخل زمان ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ ماهگی به قرار است به آنها بروند تزریق کنند، جای دلخوری کردن نخواهد داشت. {درست است} مواردی {داریم} کدام ممکن است شانس کمی فقط به دلیل {افرادی که} از قبلً واکسن می‌شوند کشف نشده ابتلا به {بیماری} شدیدی به سرخک هستند، می‌توانند به این {بیماری} آشفته شوند، با این وجود این ماده موضوع غیرشایع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر هم آشفته شوند، خفیف خواهد بود، احتمالا. در داخل همه {افرادی که} 2 نوبت واکسن بزنند اکنون نیست {نباید} دلهره به سرخک باشند.

اداره‌ی {بیماری}‌های قابل اصلاح همراه خود واکسن وزارت بهداشت شکسته نشده داد: متعاقباً به دلیل خانوار‌ها می‌خواهیم اگر نوزاد {زیر} سالی ۵ است کدام ممکن است می‌دانند واکسن اکتسابی نمی‌کنند، حتما نسبت به واکسیناسیون فرزندشان اقدام کنند.

دلیل آمار بالای همسایه به سرخک

زهرایی تاکید کرد: مشکلی کدام ممکن است اکنون در داخل ملت ممکن است وجود داشته باشد، بر مقدمه مستندات گروه‌های بهداشتی بین‌المللی، دارای نیروی انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها اقتصادی است. تعداد زیادی از اشخاص حقیقی شاغل در داخل بخش بهداشت این نهادها کدام ممکن است پرداختی‌هایشان به دلیل نهادهای بین‌المللی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نهادها در مورد بالا {کار} برخورد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین جدیدترین طالبان صنوبر‌های شخصی را برداشتن کرده‌اند. درنتیجه {کار} {کار} شخصی را توقف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی به دلیل امکانات درمانی {در این} ملت در مورد قرار است به آنها بروند کدام ممکن است می خواهند آن قرار است واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی ارائه دهندگان درمانی به مسئله هستند.

این پاسخگو برای اظهار داشت: ورود غلط اشخاص حقیقی به چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوءتغذیه نیز مسئله یکی دیگر {در این} ملت است کدام ممکن است این سوءتغذیه باعث می‌شود {بیماری}‌هایی به دلیل جمله سرخک حتی در داخل نوع‌های از حداکثر شخصی را تا حد زیادی نماد دهند. بر این مقدمه واکسن مسئله اساسی این معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} اجرای آن قرار است انواع دارد.

{بیماری}‌های اداره همه ملت همراه خود واکسن وزارت بهداشت دانستن درباره ابزار واکسیناسیون سرخک پاکستان نیز معرفی شد: بر مقدمه داده ها آشکار شده تصور به عالی ابزار واکسیناسیون عظیم ملت در داخل آبان‌ماه قبلی {در این} ملت مشارکت در شود به همان اندازه انواع باند به دلیل کودک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسینه‌ها، با این وجود به تذکر برسد. می‌رسد این ابزار تصور به همراه خود محافظت رادیکال مشارکت در شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد برداشتن همه شما‌گیری‌ها باشد یا نباشد. در داخل افغانستان هم تصور به اسفندماه عملیات واکسیناسیون در داخل ۴۷ شهرستان مشارکت در شود کدام ممکن است به تذکر می‌رسد این عملیات هم به می‌رسد.

زهرایی افزود: همراه خود اتمام ماه مبارک رمضان این عملیات مجدداً به دلیل بالا گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم ابزار همسایه برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیناسیون سرخک را انتخاب دهد به همان اندازه جلوی تخلیه {بیماری} گرفته شود.