سامانه موشکی اخیر نظامی را ببینید | {نمایش} پرتابگرهای سامانه موشکی فتحبه گزارش همشهری‌اینترنت به نقل به دلیل فارس، موشک‌های بالستیک تاکتیکی فتح متعلق به نیروی زمینی نظامی در داخل رژه همین الان نظامی برای نخستین موارد به {نمایش} {درآمد}.

پیش‌تر، این موشک وارد گروه رزم نیروی دریایی سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی زمینی سپاه شده بود.