زمان منتشر شده فینال های جوکر مصمم بودبه گزارش همشهری وب مبتنی بر، هومن حاجی‌عبداللهی، محمدرضا علیمردانی، بیژن بنفشه‌خواه، یوسف تیموری، شهرام قائدی، عباس جمشیدی، دین صفا، سهیل مستجابیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا شفیعی‌جم مهمانان فصل {ششم} هستند.

«جوکر» کاری از احسان علیخانی است استودیو «قرن جدیدترین» تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از آنلاین {نمایش} خودساخته منتشر شده می‌شود. سیامک انصاری {در این} رقبا، مهمانانش را همراه خود ممنوعیت «سرگرم کننده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید وادار کردن «خنداندن» به مشکل می‌برد.

فصل {ششم} «جوکر» به احترام ساعت شب‌های قدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام مبایعه نامه، این هفته استثنائا چهارشنبه ({هفتم} اردیبهشت ماه) منتشر شده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته بعد به روال در گذشته، دوشنبه {هر} هفته آشکار می‌شود.