ریختن پوند – خواه یا نه چربی ها معده دارید احتمالاً ممکن است معده سیگاری باشد یا نباشد؟

اگر سیگار می کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار را در داخل ناحیه میانی شخصی حمل می کنید، این چربی ها معده احتمالاً ممکن است معده شخص سیگاری باشد یا نباشد! مردمی ترین به هیچ وجه عنوان «معده سیگاری» را نشنیده‌اند، با این وجود بیش به همین دلیل عالی پیدا کردن نگاه به گذشته تکمیل شده است کدام ممکن است منطقی سازی می‌دهد چرا احتمالات لاغری (هر دو اضافه وزن) را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخار داشتن معده برآمده ممکن است وجود داشته باشد.

سیگاری ها نسبت به اشخاص حقیقی غیر سیگاری بار کمتری دارند، با این وجود همه شما سیگاری ها از لاغر به نظر نمی رسد که باشند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه بار سیگاری ها نسبت به اشخاص حقیقی غیر سیگاری خیلی کمتر است، با این وجود چربی ها شکمی قرار است به آنها بروند به طور کلی است. یکی در همه مطالعاتی تخصصی ایجاد می کند پادشاهی متحد همراه خود 21800 شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختر بریتانیایی مشارکت در شد، گزارش داد کدام ممکن است سیگاری ها بدون در نظر گرفتن افتخار داشتن BMI (شاخص توده بدن ما) خیلی کمتر، چربی ها شکمی بیشتری دارند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقایسه شده است همراه خود {افرادی که} به هیچ وجه سیگار نمی کشیدند، سیگاری ها همانقدر کم نسبت لگن به باسن را نسبت به سیگاری های موجود داشتند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن سیگار تا حد زیادی دود شود، معده بهتر می تواند باشد. به همین دلیل اگر برخاستن به {کشیدن} سیگار بیشتری کنید، نشان می دهد که به {بزرگ کردن} معده شخصی یکپارچه خواهید داد. وقتی سیگاری‌های موجود همراه خود سیگاری‌های سابق هر دو {افرادی که} به هیچ وجه سیگار نکشیده‌اند ارزیابی شد، سیگاری ها در اطراف کمر عظیم‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف باسن کودک‌تر داشتند.

این تجزیه و تحلیل نمایشگاه ها کدام ممکن است سیگار {کشیدن} احتمالاً ممکن است نتیجه در چربی ها شکمی در داخل صورت نداشتن آن قرار است {در حال حاضر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها شکمی تا حد زیادی در داخل صورت افتخار داشتن آن قرار است شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند باعث به کاهش توده عضلانی با بیرون چربی ها شود.

صرف نظر از آن سیگاری ها معمولاً بار کمتری نسبت به اشخاص حقیقی غیر سیگاری دارند، همه شما سیگاری ها از لاغر به نظر نمی رسد که باشند. روزی کدام ممکن است سیگاری ها برخاستن به بهبود بار هر دو چربی ها می کنند، تا حد زیادی به همین دلیل اشخاص حقیقی غیر سیگاری آن قرار است را در داخل احاطه معده شخصی رسوب می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در داخل پیدا کردن یکی دیگر تایید شد.

باقی مانده است مطمئن معمولاً نیست کدام ممکن است چرا سیگاری ها نسبت به اشخاص حقیقی غیر سیگاری مشتاق بیشتری به {تجمع} چربی ها در داخل ناحیه معده دارند. با این وجود، تعدادی از محققان توصیه شده می کنند کدام ممکن است سیگاری ها تا حد زیادی به همین دلیل اشخاص حقیقی غیر سیگاری غذاهای شامل چربی ها اشباع شده می خورند، با این وجود این ماده چسبیده نشده است. اینکه چرا بدن ما {تمایل دارد} بار شخصی را محور تدریجی، باقی مانده است پیدا می کند نشده است. احتمالاً ترکیبات شیمیایی در دسترس در داخل سیگار هر دو تنباکو بر درجه هورمون ها {تأثیر} بگذارد.

برای افتخار داشتن معده عظیم چه کاری می توانید مشارکت در دهید؟ {ترک سیگار} اولیه کاری است که می روید مشارکت در دهید. وقتی سیگار را اجازه می دهید، بدن ما شخصی را تغییر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعتقاد اینکه انرژی اضافه شده اکتسابی نمی کنید، {به آرامی} چربی ها معده را به همین دلیل کف دست خواهید داد. این را همراه خود {هر} ابزار ریختن پوند هر دو ابزار هر دو برنامه کاهش وزن کدام ممکن است دارید ترکیبی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار کم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله به همین دلیل شر چربی ها های معده خلاص شوید. در اطراف کمر دارید کودک می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینچ‌هایی را کدام ممکن است برای مدت زمان بسیار طولانی در داخل آنجا بوده‌اید به همین دلیل کف دست خواهید داد.