روش صحیح روز به روز زبان بدن ما مردانه آلفا داشته باشیم؟

متعاقباً، به تذکر دارید زبان بدن ما هنگام قرار تحقق چقدر می تواند حیاتی باشد؟ خیلی بسیار مهم! زبان بدن ما فقط در مورد به هیچ وجه دروغ گفتن نمی گوید. اطلاعات غلط همراه خود دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک به همین دلیل آن خواهد شد برای افراد شدید مشکل تر به همین دلیل اطلاعات غلط همراه خود بدن ما ما است. زبان بدن ما دارید در واقع می تواند به یک خانم بگوید کدام ممکن است خواه یا نه دارید عزت نفس دارید، چقدر برای شخصی شناخته شده به عنوان منصفانه فردی خوب ارزش قائل هستید، چقدر در داخل موقعیتی عصبی هر دو ناراحت هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شخصیت} دارید روش صحیح است.

به {شخصیت} های آلفا در داخل تعدادی از تصاویر حرکتی های {مورد علاقه} شخصی در نظر گرفته شده کنید. برد پیت، دنزل واشنگتن، جورج کلونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رابرت داونی جونیور چند قبلی مورد را عنوان ببرند. حدس بزنید وجه اشتراک کل شما آنها خواهند شد {چیست}؟ {درست است}، کل شما آنها خواهند شد فقط در موردً در داخل {هر} صحنه ای کدام ممکن است آنها خواهند شد را می بینید زبان بدن ما مردانه آلفا دارند. خانمها این را با توجه به آنها خواهند شد رفیق دارند! خواه یا نه علاقه مند به مندید کدام ممکن است زبان بدن ما مردانه آلفا برای شخصی داشته باشید؟ به مطالعه با آن همراه باشید!

چیزهای بی اهمیت:

همراه خود زبان بدن ما مردانه آلفا، واقعاً به این نتیجه نهایی می‌رسد کدام ممکن است می‌دانید اقتدار دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص مهمی در داخل منصفانه جو اجتماعی هستید. این بدان معناست کدام ممکن است به همین دلیل اینکه اطمینان حاصل کنید که بدن ما فیزیکی دارید واقعاً در ضمن حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه دارید به ساده منصفانه شخص «کاملاً متفاوت» نیستید، خوشحال از کنید.

در داخل همین جا منصفانه ساختار مقدماتی است روش صحیح می توانید زبان بدن ما پسران آلفا را فقط در موردً در داخل {هر} {جایی} کدام ممکن است می روید داشته باشید:

روبرو شدن: هنگام روبرو شدن، نرهای آلفا همه وقت برازنده می ایستند. پاهای دارید به اندازه گیری عرض شانه باز است. بازوانش در داخل کنارش قرار گرفته است. پسران آلفا همه وقت اوج شخصی را نخست نگه می دارند. یکی از آنها در نظر گرفته استراتژی ها من خواهم کرد اگر وسوسه می‌شوید بازو‌هایتان را در داخل جیب‌هایتان بگذارید، اینجا است کدام ممکن است آنها خواهند شد را در داخل جیب‌های پشتی‌تان بگذارید. هنگام برقراری ارتباط، واقع مفید می‌کنم به همین دلیل بازو‌هایتان به‌عنوان شکلی برای مقوله ای بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه آنچه می‌گویید {تأثیر} عمیق‌تری داشته باشد یا نباشد.

ارتباط چشمی: پسرهای آلفا همه وقت ارتباط چشمی برقرار می کنند. من خواهم کرد واقعاً دوست دارم وقتی به طور معمول به افراد مورد توجه قرار گرفت می کنم، تصمیم چشمی خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخی برقرار کنم. امتحان کنید هرازگاهی به ساده خیره نشوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلک نزنید وگرنه دخترها را آزرده خواهید کرد.

برو: منصفانه نر آلفا از آن آگاه است کدام ممکن است چه روزی به سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه روزی منسوب به راهی که در آن برود. او می رود همه وقت بدون عارضه مورد توجه قرار گرفت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پایین خیره نمی شود. هنگام راهی که در آن قدم گذاشتن به همین دلیل برداشتن قدم های کودک نوپا . قدم های نسبتا {طولانی} بردارید. همراه خود {هر} قدم، {اجازه} دهید ابتدا پاشنه های دارید پایین را حساس تدریجی.

تحقق: خواه یا نه کلمه کرده اید کدام ممکن است نرهای آلفا فقط در موردً همه وقت به خوبی برازنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در موردً به هیچ وجه شوکه شده به نظر نمی رسد که باشند؟ با این وجود یکی دیگر به همین دلیل رفتار های رایج این اشخاص حقیقی اینجا است کدام ممکن است هنگام {نشستن} فضایی را اشغال می کنند. این {راهی} است برای مثال حضور آنها خواهند شد.

نحوه تقویت زبان بدن ما:

دقیق {ماندن}: کمتر از 3 موارد در داخل هفته به تجهیزات گلف بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام بدن ما شخصی را مشاهده دهید. روزی را به سینه، شانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده عضلانی سه اوج شخصی اختصاص دهید. در داخل روز دوم روی پاهای شخصی {کار} کنید. در داخل روز {سوم}، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضله دوسر را {کار} کنید. فعالیت های ورزشی کردن کامل بدن ما به دارید پشتیبانی می تدریجی زبان بدن ما آلفای مردانه را البته است نگه داشتن کنید.

اگر تجهیزات گلف برای دارید انتخاب مناسبی نباید باشدفعالیتی را مشارکت در دهید کدام ممکن است به دارید پتانسیل می دهد زمانی نیم ساعت سرزنده باشید.

همراه خود پایین به دیوار: دیوار وضعیت امور دارید را برازنده می تدریجی. پس به همین دلیل چند قبلی ثانیه روبرو شدن مقابل دیوار، در داخل یکسان حالت بدون عارضه راهی که در آن بروید. این را زمانی منصفانه موارد بررسی کنید.

به همین دلیل منصفانه رفیق بخواهید تا زمانی که شما ممکن است را ضبط تدریجی در داخل منصفانه ویدیو هنگام روبرو شدن، راهی که در آن قدم گذاشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نشستن} در داخل مخلوط. خودتان را پیدا کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل همکاران با توجه به زبان بدن ما شخصی پیشنهادات بگیرید.

جاده زیرین:

یکی از آنها در نظر گرفته مواردی کدام ممکن است برای اکثر دختر ها صدق می تدریجی اینجا است کدام ممکن است می توانند زبان بدن ما را فورا بخوانند. {لحظه ای} کدام ممکن است آنها خواهند شد دارید را پیدا کردن می کنند، می توانند انتخاب بگیرند کدام ممکن است خواه یا نه دارید را شناخته شده به عنوان منصفانه عاشق احتمالاً در داخل تذکر بگیرند هر دو خیر.

به منظور شما مردی همراه خود زبان بدن ما مردانه آلفا شوید، این عادات بدن ما را {به بخشی} به همین دلیل رفتار روز به روز شخصی دوباره کاری کنید. بسیار مهم نباید باشد مکان هستید، همه وقت {کسی} ممکن است وجود داشته باشد تا زمانی که شما ممکن است را تماشا تدریجی، صرف نظر از آن برای کمتر از منصفانه دوم باشد یا نباشد. ظرفیت افتخار داشتن زبان بدن ما مردانه آلفا در داخل {هر} {جایی} تاثیر سریع خواهد گذاشت.

منصفانه مرد به محض اینکه یک خانم به دارید مورد توجه قرار گرفت می تدریجی، گرفتن یک خانم می تواند باشد. در نظر گرفته شده می کنید {در حال حاضر} زنان با توجه به زبان بدن ما دارید چه می گویند؟