روش صحیح درگاه چوب سایه کنیم


متعاقباً اگر تخصص‌ای {در این} زمینه احتمالاً بالاتر باشد یا نباشد {کار} را به کاردان سپرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را وارد این مشکل کنید. اما چه زمانی اسرار و فنون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه مند به دارید کدام ممکن است این {کار} را خودتان در پایان برسانید. در گذشته به همین دلیل راه اندازی {کار} بهترین است داده ها مورد نیاز را {در این} زمینه انباشت کنید. {در این} نوشته به بررسی اجمالی سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد سایه کردن درگاه چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترموود پرداخته‌ایم.

عالی سایه برای درگاه چوب

تصمیم گیری در مورد سایه صحیح، اولیه قدم در داخل نقاشی کردن درگاه چوب است. توسط می آید جنس سه مانکن سایه پلی اورتان، پلی استر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولیش، پرکاربردترین سایه‌های مورد استفاده بیشتر از برای نقاشی کردن اشکال از چوبی‌ها هستند. هریک به همین دلیل این سایه‌ها {مزایا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایبی دارند. کدام ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد آنها خواهند شد نیاز به اندیشه در مورد شود. نیاز به دقیقاً مشارکت در {کار} کلمه کنید. ویژه به ویژه اگر این {کار} را در داخل محل اقامت مشارکت در می دهد. این ماده موضوع حیاتی تر نیز می تواند. {در این} زمینه نقاشی کردن سایه پولیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی اورتان زحمت کش تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی استر پیچیدگی کمتری دارد. 2 برابر به همین دلیل از دوام بالاتری در داخل مانکن اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عناصر محیطی هستند. با این وجود پلی استر نیز به سادگی کافی صحیح است. به‌خصوص اگر عملکرد خواهید داشت نقاشی کردن درگاه‌های داخل است؛ احتمالا عالی رنگهای پلی استر هستند. ممکن است حتی چیز خوب در مورد نه سایه‌های پلی استر هزینه آنها خواهند شد خیلی کمتر است.

در پایان نیز در داخل زمینه تصمیم گیری در مورد سایه‌بندی، در نظر داشتن سایه پارتیشن ها، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عناصر محیطی برای دکوراسیون فضای مدنظر، در امتداد طرف سلیقه خواهید داشت، تصمیم گیری کننده سایه بسته شدن چوبی هر دو ترموود است. طبیعتا تصمیم گیری در مورد سایه خیلی شبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {تیره}‌تر نسبت به سایه موجود، {کار} را آسان‌تر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تصاویری کدام ممکن است {رنگی} کاملاً متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخشان‌تر به همین دلیل شخصی {انتخاب کنید}. {کار} زحمت کش تر احتمالاً خواهد بود.

در گذشته به همین دلیل سایه کردن درگاه چوب

حالا کدام ممکن است سایه مدنظر را تصمیم گیری در مورد کردید؛ می‌توانید سطوح موارد زیر را مشارکت در دهید. بتونه کاری، سمباده زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقاشی کردن به همین دلیل سطوح عمده امتحان کردن این است. با این وجود در گذشته به همین دلیل راه اندازی این سطوح، تمیزکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی سناریو درگاه چوب را به یاد داشته باشید. به عنوان تصویر اگر خروجی بزرگی روی مرحله درگاه دارید؛ بهترین است ابتدا به پشتیبانی فرو کردن خوب تکه چوبی اضافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برازنده کردن آن خواهد شد به پشتیبانی رنده، آن خواهد شد را ترمیم کنید. ممکن است حتی انصراف‌های خشن نیز همراه خود بتونه کاری قابل تجزیه و تحلیل نباید باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین است به پشتیبانی ترکیبی گرد و غبار متوجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسب چوبی آنها خواهند شد را پر کنید. به همین دلیل رزین نیز شناخته شده به عنوان یک پارچه {شفاف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش، رویکرد خوبی برای ایجاد این انصراف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفره‌های نسبتا نوزاد در داخل چوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترموود است. در نهایت مرحله درگاه را به‌طور فشرده به همین دلیل بعد پاک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن مرحله بعد شوید.

بتونه کاری

ابزارهای مورد نیاز برای بتونه کاری کاردک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیسه است. حیاتی این مرحله خیلی کمتر به همین دلیل مرحله نقاشی کردن نباید باشد. بتونه عمده استفاده بیشتر از برای درگاه چوب، مختلط به همین دلیل مل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه پودری است. دوباره پر کردن تمام منافذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پستی‌های قابل دریافت روی درگاه، کاری است تخصصی ایجاد می کند این مرحله نیاز به مشارکت در شود. سایه پودری استفاده بیشتر از در داخل بتونه را بالاتر همراه خود سایه بسته شدن {انتخاب کنید}. ممکن است حتی به یاد داشته باشید کدام ممکن است بتونه {انتخابی} خواهید داشت نیاز به همراه خود شکل از سایه {انتخابی} صحیح باشد یا نباشد. متعاقباً هنگام {خرید} سایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتونه این نکته را بپرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن خواهد شد اطمینان داشته باشید.

چگونه درب چوبی رنگ کنیم

سنباده زدن

بتونه‌های زده شده معمولاً در داخل روزی نیاز به فقطً خشک می‌شوند. با این وجود در گذشته به همین دلیل سمباده زدن نیاز به به همین دلیل این ماده موضوع اطمینان حاصل کنید. راه اندازی سمباده زدن می‌تواند همراه خود سمباده‌های کمی فقط زبرتر باشد یا نباشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دسته دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} به همین دلیل سمباده های لطیف افزاری بیشترین استفاده را ببرید. هرچه سمباده خواهید داشت لطیف‌تر باشید، اصولاً دردسر بکشید، با این وجود نتیجه نهایی بسته شدن مرحله برازنده‌تر، ظریف‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباتر خواهد بود، احتمالا. در واقع در داخل دربهای دوم، سمباده زدن در داخل روزهای تعطیل به ساده شامل می شود بخشهای بتونه کاری شده می تواند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی فاز‌ها به همین دلیل برازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف هستند. فاز بتونه شده را نیاز به انقدر سمباده بکشید کدام ممکن است همراه خود مرحله چوبی فقطً هم قله شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {کشیدن} روی آن خواهد شد، هیچگونه پستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندی را {احساس نکنید}.

چگونه درب چوبی رنگ کنیم

نقاشی کردن درگاه چوب

نقاشی کردن درگاه چوب شامل می شود قبلی مرحله عمده است. در داخل ابتدا نیاز به سایه {آستر} {کار} زده شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل آن خواهد شد نقاشی کردن بسته شدن می تواند. سایه {آستر} صحیح برای درگاه های چوب شاپان معروف است. برای تأمین سایه {آستر}، شاپان را همراه خود مقداری بنزین ترکیبی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده حاصل را به پشتیبانی مواد نخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطیف به مرحله درگاه می‌زند. نکته حیاتی دانستن درباره تصمیم گیری در مورد این مواد، با بیرون پرز در دسترس بودن آن خواهد شد است. به همان اندازه مرحله {کار} خواهید داشت پرز نمی گیرد. نکته نه به میزان از جمله بنزین باز می‌گردد. هرچه بنزین اضافه شده اصولاً باشید؛ سایه {آستر} درخشان‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرچه خیلی کمتر باشد یا نباشد؛ سایه {آستر} {تیره}‌تر می‌شود. طبیعتا تصمیم گیری در مورد درخشان هر دو {تیره} در دسترس بودن {آستر}، بر ایده درخشان هر دو {تیره} بوده سایه بسته شدن نیاز به مشارکت در شود.

چگونه درب چوبی رنگ کنیم

در داخل مرحله دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل {آستر} زدن، مرحله درگاه چوب را سیلر بزنید. سیلر ماده‌ای است کدام ممکن است پس به همین دلیل خشک شدن عایق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل تأثیر می گذارد سایه عمده به چوبی توقف می‌تدریجی. ترکیبی سیلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تینر سریع را به پشتیبانی قلمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل قبلی مرحله همراه خود فواصل خیلی کمتر به همین دلیل ۳۰ {دقیقه} بر روی درگاه چاپ شده کنید. در پایان نیاز به قبلی ساعت درگاه را رها کرده به همان اندازه فقط خشک شود. سلیر زدن می‌تواند قابل توجهی مرحله سیقلی درگاه را بر تدریجی. متعاقباً اگر برای خواهید داشت مهم خواهد بود؛ بهترین است {در این} مرحله بازهم دوباره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینبار همراه خود سمباده لطیف‌تر همه مرحله درگاه را سمباده بزنید.

در داخل فینال مرحله به پشتیبانی کیلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پلی استر، سایه بسته شدن را روی درگاه چوب هر دو ترموود می‌زنیم. تمایز کیلر همراه خود سایه پلی استر در داخل اینجا است کدام ممکن است کیلر سایه ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود تینر سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه سریع مدنظر ترکیبی شود به همان اندازه به رنگبندی دلخواه برسید. این مرحله ممکن است به طور اضافی به همان اندازه سه مرتبه تکرار شود. به همان اندازه اطمینان داشته باشید کدام ممکن است درگاه به همین دلیل محافظت صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سایه‌بندی دلخواه رسیده باشید.

سطوح سایه کردن درگاه چوب

متعاقباً {به طور خلاصه} سایه کردن خوب درگاه چوب شامل می شود سطوح {زیر} می‌شود:

 1. تمیزکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم مرحله چوبی
 2. بتونه کاری
 3. سمباده زدن
 4. سیلر زدن
 5. سمباده مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر مرحله {کار}
 6. کیلر هر دو پلی استر زدن
 7. پولیش زدن

اطلاعات حیاتی در داخل زمان نقاشی کردن درگاه چوب نیاز به رعایت کرد

در نهایت بهترین است قبلی نکته {زیر} را هنگام نقاشی کردن درگاه چوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترموود به خاطر داشته باشید:

 • در داخل مراحلی به همین دلیل دستکش امنیت بیشترین استفاده را ببرید.
 • مشارکت در درگیر شدن خارج از درب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فضایی همراه خود جریان هوا صحیح بهترین است.
 • هنگام {کار} بهترین است به همین دلیل {ماسک} بیشترین استفاده را ببرید؛ به همان اندازه سلامت ریه های خواهید داشت به تهدید نیوفتد.
 • اگر به جای آن قلمو به همین دلیل پیستوله بیشترین استفاده را ببرید؛ بهترین است سایه را کمی فقط رقیق‌تر کنید.
 • پولیش زدن در نهایت {کار}، به چیز خوب در مورد اصولاً {کار} خواهید داشت پشتیبانی می تدریجی.
 • بهره مندی از مزایای جاروبرقی هر دو پمپ باد برای زدودن گرد و غبار آره ها {کار} خواهید داشت را کمتر پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیزتر می تدریجی.