دشمنان اصرار می‌کنند انتقام شهید سلیمانی را نگیریمبه گزارش همشهری اینترنت به نقل به دلیل فارس، امیر سرتیپ سعید شعبانیان معاون هماهنگ کننده وزارت حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک نیروهای مسلح عصر در لحظه شنبه ٢٧ فروردین در داخل چهاردهمین مسابقه نوجوان سرباز وزارت حفاظت ذکر شد: مسابقه نوجوان سرباز متبرک به تماس گرفتن حضرت علی اکبر (ع) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان حال بهانه‌ای است برای گرامی داشت شهدای سرباز.

وی یکپارچه داد: حدود 2 {سوم} به دلیل ۴۸ هزار شهید نظامی، سرباز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نماد می‌دهد کدام ممکن است {سربازان} به دلیل بسیار مهم‌ترین اجزا ایمنی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بسیار مهم‌ترین آحاد گروه هستند.

معاون هماهنگ کننده وزارت حفاظت در رابطه با اقدامات نیروهای مسلح برای تقویت وضعیت امور {سربازان} خاص کرد: همراه خود پیگیری های پایان یافته حقوق {سربازان} بهبود یافته است. در واقع به این {مقدار} قانع نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل {داریم} کدام ممکن است {شرایط} را بالاتر کنیم.

وی افزود: سربازی حرکت فوق العاده قابل کلمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} فری {نمی تواند} این بسیار مهم را مشارکت در دهد. نیاز به همواره کنار هم قرار دادن حفاظت به دلیل ملت باشیم همانگونه کدام ممکن است حضرت علی (ع) می فرمایند اگر طالب صلح ممکن است باشی کنار هم قرار دادن مبارزه باش.

سرتیپ شعبانیان همراه خود خاص اینکه سربازی خوشحال از بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پرچم را شهدای چون شهید صیاد شیرازی،  شهید سلیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست شهدا به انگشت بدست آورده اید {سربازان} اطلاعات اند، خاطر نماد کرد: شان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت جایگاه سربازی فوق العاده بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان ما افتخارشان سربازی وطن است. همانگونه کدام ممکن است حاج قاسم سلیمانی سید الشهدای از دوام وصیت کردند کدام ممکن است بر مزارش به ساده منصفانه عبارت بنویسند؛ سرباز وطن.

وی یکپارچه داد: دشمنان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی توطئه های فراوانی را برای {آسیب} به ملت ما طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه نیاز دارند {آسیب} به ملت ما بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} {مسیر} دانشجویان هسته ای ما را ترور کردند. با این وجود جمهوری اسلامی ایران به برکت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتداری تا زمانی که شما می توانید قادر به {سربازان} منشاء آن قرار است بوده‌اید، ایستاده است.

شعبانیان اظهار کرد: شمشیر انتقام سربازان اسلام همواره کنار هم قرار دادن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آورده اید تفسیر کرده‌اید کدام ممکن است بدانید که چگونه در داخل انهدام پهپاد گلوبال هاوک آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک باران پایگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی در داخل اربیل عراق بکار گرفته شد.

معاون وزیر حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک نیروهای مسلح در نهایت تاکید کرد: این اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی به حدی است کدام ممکن است در لحظه دشمنان ما اصرار می کنند کدام ممکن است انتقام حاج قاسم سلیمانی را نگیرید، همه شما این‌ها به برکت {سربازان} وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادگی قرار است به آنها بروند به انگشت آمده است.