دستگیری‌ها در داخل عربستان به ارتش‌ها رسید | چیزهای بی اهمیت بازداشت‌ چند قبلی افسر ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندانبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی خلبانبه گزارش همشهری‌تحت وب، ایسنا به نقل به دلیل خبرگزاری مناسب عربستان (واس) نوشت: هیات نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری با فساد عربستان، سرلشکر خلبان بازنشسته به دلیل نیروهای اثیری در داخل وزارت حفاظت عربستان را به اتهام اکتسابی ۹ میلیون ریال (حدود 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار دلار آمریکا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی خودروی {لوکس} به دلیل عالی شخص مقیم در داخل عربستان به خوب ارزش نیم میلیون ریال بازداشت کرد.

واس گزارش داد کدام ممکن است این شخص مقیم در داخل عالی شرکتی کدام ممکن است همراه خود نیروهای اثیری قرارداد داشت، {کار} می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مبلغ را به سرلشکر بازنشسته دانش بود به همان اندازه در داخل هنگام فعالیتش، اقدامات تیز کردن حقوق اقتصادی این نمایندگی را به صورت {غیرقانونی} تسهیل تدریجی.

واس گزارش داد کدام ممکن است این متهم در میان پرسنل نیروهای اثیری را مجبور کرده بود مبالغ ساخت‌های کرایه شده به دلیل وزارت محل اقامت را در داخل حساب‌های بانکی وی بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شخص این مبالغ را خرس تصرف شخصی درآورده بود.

حتی می تواند عالی افسر بازنشسته به دلیل وزارت حفاظت عربستان به اتهام خرید مبلغ ۹۴۵۰۰۰ ریال به دلیل یکی از آنها در نظر گرفته نهادهای اقتصادی همراه خود بهره مندی از حساب‌های بانکی عالی شهروند اکنون نیست بازداشت شد.

هیات نظارت عالی افسر به دلیل {مدیریت} کل شما حفاظت مدنی را نیز به اتهام اکتسابی ۵۰۹ هزار ریال در داخل چند قبلی مرحله به دلیل 2 شخص شاغل در داخل یکی از آنها در نظر گرفته نهادهای اقتصادی در داخل ازای دریافت کرد شدن آن خواهد شد نهاد اقتصادی در داخل یک جوان‌های بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها بازداشت کرد.

به دلیل سوی اکنون نیست، مسئولان عربستانی 2 ارتش شاغل در داخل یکی از آنها در نظر گرفته گذرگاه‌های زمینی را به عنوان یک نتیجه اکتسابی ۶۵ هزار ریال برای وارد شدن غیر حرفه ای افرادی به عربستان بازداشت کردند.

حتی می تواند سه ارتش به دلیل {مدیریت} کل شما {زندان}‌ها به اتهام اکتسابی مبالغی جهت {انتقال} چرخ دنده ممنوعه برای زندانیان بازداشت شدند.

در داخل {پرونده} یکی دیگر، 5 کارگر در داخل وزارت بهداشت به عنوان یک نتیجه تصرف مبلغ ۹۲۶۳۹۰۰ ریال به دلیل حقوق کارگران بین المللی این وزارت محل اقامت کدام ممکن است بعد به دلیل نوک قراردادهایشان عربستان را انصراف کرده بوده اند، دستگیر شدند.