دستمزد ۱۴۰۱، کم می تواند باشد؟ | {پاسخ} وزارت {کار}


رعیتی، معاون وزیر {کار} شنیده ها اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدیل دستمزد کارمندان در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ را تکذیب کرد.

دستمزد

برچسب‌ها