درچه ارومیه خشک می تواند باشد؟ | {پاسخ} دردناک تنظیم زیست به این پرس و جو!به گزارش همشهری وب مبتنی بر، حجت جباری همراه خود مقوله ای اینکه در داخل 12 ماه‌های فعلی سناریو دریاچه ارومیه تقویت نسبی داشت، افزود: متأسفانه ناشی از به کاهش به کاهش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی عدم وجود مسئله حق آبه مورد ممکن است بخواهید در کنار عدم مشارکت در برخی ساختار‌های احیا سناریو دریاچه ارومیه مجدداً به سناریو بحرانی دوباره کاری می‌شود. شده است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه اگر میزان آب وارد کنید به دریاچه ارومیه بهبود متر داشته باشد یا نباشد، تا حد زیادی دریاچه ارومیه به طور قابل توجهی فاز جنوبی را به همین دلیل انگشت می دهد، افزود: {در حال حاضر} درجه دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۷۷ است کدام ممکن است مقایسه شده است همراه خود 12 ماه قبلی ۶۶ متر سانتی متر است. به کاهش درجه تراز داشته است.

جباری افزود: آن را به راه وسعت نیز مساحت فضای آبی دریاچه به ۲۴۸۹ کیلومتر {مربع} کاهش یافته است است کدام ممکن است نسبت به 12 ماه قبلی ۱۰۱۵ کیلومتر {مربع} به همین دلیل پیکره آبی را به همین دلیل انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار آب قابل دریافت در داخل دریاچه هم اکنون ۳.۱۱ میلیون متر تاس می‌باشد یا نباشد. همین زمان این رقم ۵.۲۹ میلیارد متر تاس {بوده است}.

معاونت کامل ایمنی تنظیم زیست آذربایجان غربی همراه خود مقوله ای اینکه در داخل 12 ماه آبی جاری به همین دلیل 3.4 میلیون متر تاس حق آبه دریاچه ارومیه، 700 میلیون مترمکعب به سوی دریاچه خلوت است، یکپارچه داد: به همان اندازه عالی ماه در داخل صورت نرم شدن برف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب دارایی ها آبی. ذخیره شده است جایگزین برای آبگیری دریاچه ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است بررسی اجمالی می‌تدریجی میزان آبگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریو دریاچه نسبت به 12 ماه سناریو در گذشته به همین دلیل آن قرار است نخواهد بود.

جباری در داخل ورزش های ویژه در داخل قلب بلند مدت پژوهی دریاچه ارومیه نیز ذکر شد: این قلب قرار داشت غیر از ستاد احیای دریاچه ارومیه ورزش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تمام ستاد احیای دریاچه ارومیه را پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {وظایف} توافق بین دستگاهی را بر عهده دارد با این وجود متأسفانه بلاتکلیف مانده است.

معاون فنی کامل ایمنی تنظیم زیست آذربایجان غربی همراه خود مقوله ای اینکه ناشی از عدم بیشترین استفاده را ببرید اعتبار می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی مورد نیاز ً این قلب باقی مانده است {نمی تواند} ورزش های شخصی را مشارکت در دهد، ذکر شد: دریاچه ارومیه همراه خود عنوان پارک سراسری دریاچه ارومیه همراه خود ۱۰۲ جزیره به همین دلیل برخی {مناطق} چهارگانه {مدیریت} ایمنی به همین دلیل تنظیم زیست ملت است.