{درمان} همراه خود ماده کارآمد در داخل «قارچ‌های جادویی» علام مالیخولیا را تقویت می‌بخشدبه گزارش همشهری اینترنت به نقل به همین دلیل آنلاین‌ام‌دی پژوهشگران ایمپریال کالج لندن کدام ممکن است یافته‌هایشان به همین دلیل این ارزیابی کودک نوپا را در داخل ژورنال Nature Medicine چاپ شده کرده‌اند، می‌گویند این ارزیابی ممکن است به طور اضافی نویدبخش راه اندازی {درمان}‌های جدیدترین برای مالیخولیا درآینده باشد یا نباشد.

این پژوهشگران می‌نویسند:‌«مالیخولیا عالی {بیماری} روانی فوق العاده شایع است کدام ممکن است میزان بروز آن خواهد شد در کل دوران پاندمی کووید-۱۹ بهبود یافته است. با این وجود، حتی داروهای ضد مالیخولیا همراه خود یکی از بهترین کارکرد سرانجام تاثیربخشی {متوسط}، نتایج جانبی غیرقابل‌توجه‌پوشی، مسائل قابل مقایسه با برداشتن درمان، میزان‌های بالای عود مالیخولیا دارند کدام ممکن است ممکن است بخواهید {درمان}‌های جدیدترین بهبودیافته را مطرح می‌تنبل.»

این پژوهشگران اسکن‌های مغزی ۶۰ نفر را در داخل 2 کارآزمایی آنالیز کردند کدام ممکن است کدام ممکن است به قرار است به آنها بروند سایلوسایبین اطلاعات شده بود. در داخل نخستین کارآزمایی، کل شما اشخاص حقیقی 2 دوز خوراکی سایلوسایبین – ۱۰ میلی‌خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ میلی‌خوب و دنج – همراه خود فضا ۷ روز بدست آمده کرده بوده اند.

تصویربرداری همراه خود «ام‌آرآی کارکردی» (fMRI) کدام ممکن است ورزش مغزی را بعد می‌گیرد، پیش به همین دلیل {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برهه ای پس به همین دلیل بدست آمده دوز ۲۵ میلی‌گرمی مشارکت در شد. پزشکان پزشکی {علائم} مالیخولیا را نیز پس به همین دلیل این {درمان} بعد‌گیری کردند.

در داخل کارآزمایی دوم، در میان اشخاص حقیقی همراه خود سایلوسایبین {درمان} شدند، با این وجود نه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی نه «اسیلاتوپرام»، داروی رایج ضدافسردگی را بدست آمده کردند. مبتلایان کم کم اختلال عملکرد مالیخولیا جدی {در این} ارزیابی هر دو 2 دوز ۲۵ کیلوگرمی سایلوسایبین همراه خود فضا ۳ هفته به علاوه ۶ هفته {درمان} روز به روز همراه خود دارونما هر دو 2 دوز عالی میلی‌گرمی سایلوسایبین همراه خود فضا ۳ هفته به علاوه ۶ هفته {درمان} روز به روز همراه خود اسیتالوپرام بدست آمده کردند.

fMRI پیش به همین دلیل {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ هفته پس به همین دلیل دوز دوم سایلوسایبین {در این} مبتلایان مشارکت در شد.

{درمان} همراه خود سایلوسایبین همراه خود خوب شدن در کنار بود به منظور که تصویربرداری به همین دلیل ذهن همراه خود fMRI نماد‌دهنده ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف‌پذیری تا حد زیادی آنلاین‌های مغزی بود.

به آموزش داده شده است این پژوهشگران به پایان می رسد هر کدام کارآزمایی تأیید شد کدام ممکن است {پاسخ} درمانی به سایلوسایبین به زودی، ادامه دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبسته همراه خود به مقیاس عقب «مدولاریتی» آنلاین‌های مغزی در داخل تصویربرداری fMRI بود کدام ممکن است بیانگر آن خواهد شد است کدام ممکن است تأثیر ضدافسردگی سایلوسایبین ممکن است به طور اضافی همراه خود بهبود کل یکپارچگی آنلاین‌های مغزهمراه باشد یا نباشد.

در برابر این، {پاسخ} درمانی به اسیتالوپرام خفیف‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییراتی در داخل ترتیب آنلاین‌های مغزی تبصره نشد.

عالی ایده رایج دانستن درباره روش کارکرد ذهن ایده «مدولار» هر دو «پیمانه‌ای» در دسترس بودن آن خواهد شد است به این معنا کدام ممکن است ذهن به صورت گروه‌های نیمه‌{خودکار} سلول‌های عصبی حرکت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} مغزی با استفاده از مسیرهای نسبتا به صورت جداگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فضا {طولانی} همراه خود هم در داخل ارتباط هستند.

در داخل اشخاص حقیقی کم کم مالیخولیا جدی این «مدولار در دسترس بودن» آنلاین‌های مغزی بدتر کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش مغزی در داخل {مناطق} معینی محصور می‌شود کدام ممکن است تمیز کردن با صورت الگوهای در نظر گرفته شده انعطاف‌ناپذیری نماد می‌دهد کدام ممکن است می‌تواند اشخاص حقیقی کم کم مالیخولیا را وارد {حلقه}‌های پیشنهادات مخرب بدبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نومیدی تنبل.

این ارزیابی تأیید شد {افرادی که} همراه خود سایلوسایبین {درمان} شده‌اند، یکپارچگی بیشتری در داخل آنلاین‌های مغزی بوجود می‌آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش سلول‌های عصبی در داخل پهنه‌های بزرگی به همین دلیل ذهن بهبود می‌یابد. این بهبود ارتباطات میان {مناطق} مغزی {در این} مبتلایان شبیه به وضعی به زودی‌الانتقال در دسترس بودن ذهن آسیب ندیده است کدام ممکن است می‌تواند شخصی را همراه خود {شرایط} گوناگون در کل روز تطبیق دهد.

این پژوهشگران می‌گویند در کل ۱۵ 12 ماه قبلی بازو کم شش کارآزمایی پزشکی خوب شدن در داخل {علائم} مالیخولیا مبتلایان را همراه خود {درمان} همراه خود سایلوسایبین گزارش کرده‌اند. 2 به همان اندازه به همین دلیل این کارآزمایی‌ها تخصصی ایجاد می کند 12 ماه‌های ۲۰۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۹ مشارکت در شد- {در این} آنالیز هم گنجانده شده بوده اند.

مالیخولیا یک مسئله جدی بهداشت پایه است کدام ممکن است موارد {بیماری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت هنگفتی راه اندازی می‌تنبل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است این پژوهشگران این ارزیابی عالی شاخص زیستی قدرتمند، قابل‌اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً بی نظیر را برای {پاسخ به} {درمان} همراه خود سایلوسایبین در داخل مبتلایان دچار مالیخولیا را تعیین کرده است.

به آموزش داده شده است این پژوهشگران بدون در نظر گرفتن نویدبخش در دسترس بودن این یافته‌ها، برای اینکه بتوان به مرحله تایید {درمان} همراه خود سایلوسایبین شناخته شده به عنوان عالی امکان قابل‌استفاده بیشتر از در داخل اشخاص حقیقی کم کم مالیخولیا رسید، با اشاره به کودک نوپا در دسترس بودن این ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان روزی نیاز به آن خواهد شد، این یک ضرورت است کارآزمایی پزشکی مرحله {سوم} {در این} باره مشارکت در شود.