دختر وزنه برد ایران ۳ سال محروم شد | اعترافی که محرومیت را کاهش داد!به گزارش همشهری آنلاین الناز باجلانی‌، وزن ملی پوشه‌برداری ایران به دلیل مصرف ماده ممنوعه دروستانولون با توجه به این که بیش از ۱۸ سال گذشته و در عین حال پذیرفته شده است که از این ماده ممنوعه استفاده شده است، از ۱۶ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳. از تمامی فعالیت های ورزشی محروم شده است.

این ورزشکار ماده ممنوعه غیرخاص مصرف کرده و دومین ورزشکار دوپینگی زن در رشته وزنه برداری به شماره می‌رود که به صورت رسمی با محرومیت مواجه می‌شود.

مصرف ماده ممنوعه غیرخاص به مدت 4 سال محرومیت به دنبال دارد اما اگر ورزشکار قبول کند که دوپینگ و ماده ممنوعه مصرف مشمول یکسال را کاهش دهد که در باجلانی این اتفاق رخ داده است.

پیش از باجلانی، پوپک بسامی به دلیل مصرف ماده ممنوعه متیل فنی از تاریخ ۲۰ شهریور ۹۸ تا ۱۹ اسفند ۹۸ به مدت شش ماه از هر نوع فعالیت ورزشی محروم شد و به این ترتیب باجلانی دومین دختر وزنه‌بردار ایرانی است که به صورت رسمی با ممنوعیت انجام می‌شود. ناشی از مصرف ماده ممنوعه دوپینگ می‌شود.